Ligjet sipas emrit

2009/03-L-158Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 2003/17 për prokurimin publik të ndryshuar me ligjin nr. 02/ L-99

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 24. 07. 2009, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-023-2009, datë 31.07.2009.

U miratua nga Kuvendi:
24.07.2009
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
31.07.2009