Ligjet sipas emrit

2009/03-L-006Shpalo (PDF)

Ligji për procedurën kontestimore

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 30. 06. 2008, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-045-2008, datë 29.07.2008.

U miratua nga Kuvendi:
30.06.2008
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
29.07.2008