Ligjet sipas emrit

2009/03-L-161Shpalo (PDF)

Ligji për tatimin në të ardhurat personale

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 29.12.2009, kurse është shpallur me dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-001-2010, datë 08.01.2010.

U miratua nga Kuvendi:
29.12.2009
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
08.01.2010