Ligjet sipas emrit

2003/3Shpalo (PDF)

Ligji për Pyjet e Kosovës

Pyjet e Kosovës janë resurse kombëtare. Do të udhëhiqen në atë mënyrë që të ofrojnë rendimente me vlerë dhe në të njejtën kohë të ruhet biodiversiteti për të mirën e gjeneratave të tashme dhe të ardhshme . Udhëheqja e pyjeve do të marrë parasysh gjithashtu edhe interesat të tjera publike.

U miratua nga Kuvendi:
13.02.2003
U shpall nga PSSP:
20.03.2003