Ligjet sipas emrit

2010/03-L-197Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-146 për tatimin mbi vlerën e shtuar

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 15.04.2010, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-015-2010, Datë 27.04.2010.

U miratua nga Kuvendi:
15.04.2010
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
27.04.2010