Ligjet sipas emrit

2010/03-L-214Shpalo (PDF)

Ligji për vlerësimin e ndikimit në mjedis

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 23.09.2010, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-048 -2010, Datë 14.10.2010.

U miratua nga Kuvendi:
23.09.2010
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
14.10.2010