Ligjet sipas emrit

2010/03-L-231Shpalo (PDF)

Ligji për Inspektoratin Policor të Kosovës

Vërejtje: Shpallur, në pajtim më nenin 80.5 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, datë 10.11.2010

U miratua nga Kuvendi:
14.10.2010
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
10.11.2010