Ligjet sipas emrit

2010/03-L-204Shpalo (PDF)

Ligji për tatimin në pronën e paluajtshme

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 07.10.2010, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-064 -2010, Datë 01.11.2010

U miratua nga Kuvendi:
07.10.2010
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
01.11.2010