Ligjet sipas emrit

04/L-005Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.2004/18 për tregtinë e brendshme

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 23.06.2011, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-004-2011, Datë 08.07.2011

U miratua nga Kuvendi:
23.06.2011
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
08.07.2011