Ligjet sipas emrit

2011/04-L-079Shpalo (PDF)

Ligji për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2012

Shpallur në pajtim me nenin 80.5 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, dt. 31.12 2011

U miratua nga Kuvendi:
20.12.2011
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
31.12.2011