Ligjet sipas emrit

2011/04-L-076Shpalo (PDF)

Ligji për policinë

Vërejtje: Ligji është miratuar me Vendim të Kuvendit të Republikës së Kosovës, nr.04-V-310, datë 02.03.2012 dhe shpallur sipas nenit 80.4 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës

U miratua nga Kuvendi:
23.01.2012
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
02.03.2012