Ligjet sipas emrit

2011/04-L-100Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 03-L-204 për tatimin në pronën e paluajtëshme

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 20.04.2012, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-022-2012, Datë 17.05.2012

U miratua nga Kuvendi:
20.04.2012
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
17.05.2012