Ligjet sipas emrit

2003/5Shpalo (PDF)

Ligji për Farërat e Kosovës

Ky ligj rregullon çështjet që kanë të bëjnë me prodhimin dhe tregtimin me farëra të varieteteve bimore dhe patateve për farë në prodhimtarinë bujqësore.

U miratua nga Kuvendi:
20.03.2003
U shpall nga PSSP:
15.04.2003