Ligjet sipas emrit

2011/04-L-104Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 03-L-161 për tatimin në të ardhurat personale

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 03.05.2012, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-020-2012, Datë 17.05.2012

U miratua nga Kuvendi:
03.05.2012
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
17.05.2012