Ligjet sipas emrit

2011/04-L-106Shpalo (PDF)

Ligji për teatrot

Vërejtje: Shpallur, në pajtim me nenin 80.5 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, datë, 13.06.2012

U miratua nga Kuvendi:
24.05.2012
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
13.06.2012