Ligjet sipas emrit

2011/04-L-092Shpalo (PDF)

Ligji për personat e verbër

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 14.06.2012, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-032-2012, Datë 02.07.2012

U miratua nga Kuvendi:
14.06.2012
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
02.07.2012