Ligjet sipas emrit

2012/04-L-128Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 04-L-079 për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2012

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 12.07.2012, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-035-2012, Datë 20.07.2012

U miratua nga Kuvendi:
12.07.2012
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
20.07.2012