Ligjet sipas emrit

2012/04-L-114Shpalo (PDF)

Ligji për pasurimin e miellit

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 30.08.2012, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-038-2012, Datë 07.09.2012

U miratua nga Kuvendi:
30.08.2012
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
07.09.2012