Ligjet sipas emrit

2011/04-L-085Shpalo (PDF)

Ligji për bujqësi organike

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 13.09.2012, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-046-2012, Datë 28.09.2012

U miratua nga Kuvendi:
13.09.2012
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
28.09.2012