Ligjet sipas emrit

2011/04-L-090Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 03-L-098 për bujqësinë dhe zhvillimin rural

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 13.09.2012, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-044-2012, Datë 28.09.2012

U miratua nga Kuvendi:
13.09.2012
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
28.09.2012