Ligjet sipas emrit

2012/04-L-144Shpalo (PDF)

Ligji për dhënjen në shfrytëzim dhe këmbimin e pronës së paluajtshme të Komunës

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 22.11.2012, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-53-2012, Datë 04.12.2012

U miratua nga Kuvendi:
22.11.2012
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
04.12.2012