Ligjet sipas emrit

2012/04-L-154Shpalo (PDF)

Ligji për punimet nga metalet e çmuara

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 13.12.2012, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-61-2012, Datë 27.12.2012

U miratua nga Kuvendi:
13.12.2012
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
27.12.2012