Projektligjet në shqyrtim

Shpalo (PDF)

Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 03-L-196 për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit

Data e shpërndarjes:
24.12.2012