Govori Predsednika Skupstine

Govor predsednika Skupštine Republike Kosova, Kadri Vesli, na Okruglom stolu, organizovanim od Privredne komore Kosova i u organizaciji sa Zajednicom biznisa

Zahvaljujuæi vam na vašem uèešæu na ovom stolu, dozvolite mi da istièem da je cilj ovog okruglog stola da zajedno diskutujemo o moguænostima promene ekonomskog stanja u zemlji.

Došlo je vreme da ekonomiju preokrenemo u našu najznaèajniju državnu agendu.

Mi, ne možemo dozvoliti da i dalje imamo postojeæe ekonomsko stanje, za koje se svi slažemo da nije dobro.

Zadnji je trenutak da zemlju izvlaèimo iz parametara ekonomske stagnacije i da podstièemo realan ekonomski rast.

Ekonomski rast od 3 odsto koliko je procenjen za ovu godinu, jednostavno ne ispunjava zahteve za stvaranjem novih radnih mesta.

Zadnje je vreme da sa obeæanja prelazimo u akcije.

Nemamo vremena za gubljenje,
Mora se pod hitnom formirati fond za garanciju kredita manjih i srednjih preduzeæa.

Zadnje je vreme da osposobimo radnu snagu, našu omladinu, kako bi poveæali produktivnost.

Naša je obaveza da pokrivamo ove deficite privatnog sektora, pokrivajuæi sve troškove obuke, priznavajuæi sve troškove obuke i osposobljavanja, a ne da to limitiramo na 3,000 EVRA.

Skupština je, u saradnji sa USAID-om, poèela sa radom i iduæe nedelje æemo predstaviti:

- Šemu Garantnog fonda za kredite manjih i srednjih preduzeæa
- Poèeli smo rad na poboljšanje efikasnosti sudova u komercijalnim pitanjima
- Radimo sa Ministarstvom za ekonomski razvoj za Fond razvoja informativne tehnologije. Tim povodom, tražio sam davanje na korišæenje Protokolarnog centra za potrebe Akademije informativne tehnologije
- Tražili smo, kao reflektiranje Privredne komore Kosova i Amerièke komore, da se poèinje odmah sa studijom o naèinu vraæanja nezavisnog borda za žalbe za poreze i carinu.
- Tražio sam draftiranje Zakona o zakasnelim uplatama
- Tražio sam draftiranje Zakona o menicama, kako bi poveæali efikasnost uplata kod privatnog sektora
- Tražio sam ukidanje barijera i formiranje mehanizma One Stop Shop za mineralni sektor koji je vitalan za ekonomski razvoj i ekonomski rast

Poštovani prisutni,

Samo kroz ekonomski rast možemo uticati na smanjenje negativnih pokazatelja, kao što su nezaposlenost, siromaštvo i negativan trgovinski bilans.

Ovi pokazatelji su najveæa pretnja jednom društvu,

- jer nezaposlenost i siromaštvo pothranjuju kulturu nezakonitosti i opasnost ekstremnih ideologija,
- dok je negativan trgovinski bilans uvek potencijalna opasnost za rušenje celokupnog ekonomskog sistema.

Mnogi smatraju da pitanje ekonomskog razvoja zemlje spada u domenu nadležnosti izvršne vlasti i da mi, kao parlament, ne možemo uèiniti neki veliki posao u tom pravcu.

Smatram da je ova procena potpuno pogrešna i da mi to možemo dokazati kroz konkretno angažovanje u oblasti ekonomskog parlamentarizma.

Ovim konceptom mi podrazumevamo novi pristup legislativa za probleme ekonomskog razvoja, za potrebe i zahteve zajednice biznisa.

Prvi korak u pristupu ekonomskog parlamentarizma je poèetak dijaloga izmeðu Parlamenta Kosova i ove zajednice.

Ovaj dijalog podrazumeva da Zajednica kosovskog biznisa bude što više ukljuèena u procesu pripremanja zakona, posebno zakona koji imaju neposrednog ekonomskog uticaja.

Od prvih dana kada sam preuzeo mandat predsednika Skupštine Kosova, insistirao sam na podizanju stope parlamentarne transparentnosti.

Parlamentarne komisije, tamo gde se i obavlja glavni posao u draftiranju zakona, biæe otvorene i moj cilj je da i zajednica biznisa bude ukljuèena u proces rada Komisija.

Ovo ukljuèivanje omoguæava nam da postignemo dva veoma znaèajna cilja:

- Prvi cilj je da uradimo što bolje zakone, u funkciji stimulacije ekonomskog razvoja.
- Da bi se ovo dogodilo, vi treba da budete tamo gde se izraðuju zakoni.
- Poslanici su predstavnici naroda, meðutim njima èesto nedostaje struèno i ekonomsko oseæanje za specifièna pitanja.

- Na našem zadnjem susretu, dao sam vam ideju za formiranje savetodavne grupe zajednice biznisa pri Skupštini Kosova, sada želim da vas informišem da sam odluèio da zajednici biznisa stavljam na raspolaganje kancelariju u okviru Skupštine

- Na taj naèin vi èete biti bliže nacrtima zakona, komisijama kao i poslanicima. Želim da imamo vaš input tamo gde se pišu i amandiraju zakoni

- Nije dovoljno da dobijamo feedback o zakonima i da nakon toga kažemo da smo konsultovali zajednicu biznisa.

- Zajednica biznisa mora biti inicijator, izraðivaè, kao i da utièe u izmeni zakona tamo gde je neophodno, za dobro bit ekonomskog razvoja.

- Drugi cilj je, pak, da se kroz uèešæe u procesu izrade zakona, omoguæujemo zajednici biznisa da njene inovativne ideje pretvaramo u konkretne zakonske inicijative.

- Parlament Kosova ima tu moguænost, jer sponzor zakona nije samo Vlada.

Više puta po raznim medijima, raspravama i forumima mišljenja, èujemo veoma kreativne analize i ideje oko ekonomskih moguænosti u našoj zemlji.

Na žalost, dogaða se da ove ideje na kraju dana idu u zaborav.

Moj cilj je da se ova stvar menja.

Kroz ekonomski parlamentarizam omoguæiæe se da dobre ekonomske ideje naðu put za pretvaranje u politièke odluke.

Druga moguænost ekonomskog parlamentarizma je i moguænost da ekonomske ideje zajednica biznisa kanališemo u parlamentarnoj diplomatiji.

To znaèi da poslanici Skupštine Kosova, parlamentarne grupe i Komisije, ove ideje prenose u meðunarodnim kontaktima i susretima.

Tokom moje nedavne posete u Panami, imao sam priliku da se sretnem sa mnogim predstavnicima zemalja Latinske Amerike, koji su izrazili zainteresovanje o ekonomskim moguænostima koje pruža Kosovo.

Mi smo jedna mala zemlja i treba da koristimo svaku moguænost koja nam se ukazuje, kako bi smo promovisali naše moguænosti.

U funkciji ovog cilja jeste i ovaj zajednièki susret.

Drago mi je da èujem poglede svakog od vas i da nakon toga iste integrišemo u legislativni proces i druge mehanizme parlamentarnog rada.

Hvala vam!