Govori Predsednika Skupstine

Govor održan na Sveobuhvatnoj konferenciji o ulozi Skupštine u procesu evropske integracije

Poštovani prisutni,

 

Vizija za evropsku integraciju je konsenzualna vizija našeg društva. Mi smo jedinstveni po tome kako vidimo našu buduænost. Ovo je vrlo važna polazna taèka.

Skupština Republike Kosova je, kao najviša institucija države, u potpunosti posveæena da pomaže sve procese koji se odnose na evropsku integraciju naše zemlje.

Samo pre par nedelja, Skupština Kosova je, po ubrzanoj proceduri, usvojila zakone koji proizilaze iz paketa procesa liberalizacije viza, dajuæi podršku ispunjavanju kriterijuma koji proizilaze iz putokaza za liberalizaciju viza.

Mi æemo nastaviti da ovaj proces tretiramo sa visokim prioritetom, vršeæi i pritisak nad odgovornim institucijama za što brže sprovoðenje njihovih obaveza, u cilju unapreðenja evropske agende.

Usvajanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju od strane Evropske komisije je važan momenat u našim odnosima sa EU-om.

Mi se nadamo da æemo vrlo brzo potpisati ovaj sporazum i da æe se otvoriti jedna nova stranica za Kosovo, koja sadrži u sebi i obaveze za sve nas.

Ovaj kontraktualni sporazum, prvi ove prirode izmeðu Kosova i EU-a, otvoriæe novo poglavlje naših odnosa sa EU-om, koje æe se prostirati u celokupno kosovsko društvo.

Uloga Skupštine na ubrzavanje integracionih procesa je višestruka.

Ona se prostire u nekoliko oblasti.

a. Pre svega, u izradi zakonodavstva koje je u skladu sa kriterijumima i standardima Evropske unije.

b. Na unapreðenju parlamentarne transparentnosti i graðanskog ukljuèivanja u zakonodavne procese, èime se još više osnažuje Skupština kao institucija.

c. Osnaživanje Skupštine se neposredno pretvara u osnaživanje demokratije, èime se postiže jedan o najznaèajnijih standarda Evropske unije: funkcionalno demokratsko upravljanje.

d. Kroz razvoj parlamentarne diplomatije, posebno sa susednim zemljama, pomažuæi na taj naèin sveobuhvatnom dijalogu u našem regionu, gde sve države imaju isti cilj: evropsku integraciju.

e. Dobro susedstvo i bez konflikta je standard od evro-atlantske vrednosti.

f. Kroz ekonomski parlamentarizam, pod kojim ja podrazumevam funkcionisanje Skupštine Kosova u izradi zakonodavstva koje ima direktnog uticaja u ekonomski razvoj.

g. Agenda evropskih integracija ne može napredovati bez komponenti ekonomskog razvoja.

h. Kroz jaèanje parlamentarnog nadzora, posebno mehanizama koji se odnose na vladavini prava.

i. Nama treba biti jasno da bez vladavine prava ne može biti napretka u evropskoj integraciji.


Uveren sam da Skupština Kosova ima svu volju i moguænosti da u pravo vreme ispunjava ovu višestruku ulogu u dobrobit zemlje i graðana.


Hvala vam!