Govori Predsednika Skupstine

Govor predsednika Skupštine Kadri Veseli na sastanku Nacionalnog Saveta protiv korupcije

Poštovana predsednice Republike Kosova g-ða Atifete Jahjaga
Poštovani prisutni


Naša zemlja prolazi kroz veoma teške izazove, a to su izazovi konsolidacije države u svim segmentima. Na meðunarodnom nivou još imamo ozbiljnih problema jaèanja meðunarodne subjektivnosti naše države.
Na unutrašnjem nivou uèinjeni su znaèajni koraci za konsolidaciju države, ali još uvek ima mnogo nedovršenih poslova. Nažalost znaèajni poslovi koji su dosada uraðeni, blede zbog niza negativnih fenomena, kao što su korupcija i institucionalna krhkosti.
Ova dva fenomena uzajamno se hrane. Institucionalna krhkost stvara plodnu zemlju za cvetanje korupcijie i obratno: Korupcija èini još osetljivijim i neefikasnije institucije. Korupcija usporava korake i smanjuje moguænost razvoja.


Poštovana predsednice,
Ppoštovani prisutni


Mi treba da se suoèimo sa èinjenicom da je percepcija o korupciji na Kosovu veoma prostranjena. Meðunarodni izveštaji nastavljaju da naglašavaju ovu percepciju. Mediji i javnost takoðe.
Figura državnog službenika je u velikoj meri diskreditovana. To stvara predstavu korumpiranog društva. Posledice su veoma velike: Mi rizikujemo da izgubimo kredibilnost kod partnera naše države, da izgubimo poverenje onih koji razmišljaju da investiraju svoj kapital na Kosovu i kod samih naših graðana. Gubitak unutrašnjeg i spoljnog poverenja je loša vest za državu u razvoju, s toga hitno treba suzbijanje korupcije da podignemo na nacionalni prioritet.
To je nacionalna hitnost. Danas treba borbu protiv korupcijie da shvatimo kao patriotski èin.
Danas država Kosova ima potrebe za ovu vrstu patriotizma. Ovaj patriotizam treba da se kultiviše kao prvo unutar samih institucija, poèevši od politièke elite. To se ne radi putem edukacije ili kampanja podizanja svesti, veæ putem beskompromisnog postupanja zakona. Heroji koji su potrebni danas Kosovu, su heroji koji æe prijaviti i boriti se protiv korupcije. Nama je jasno da, osim vladavine zakona, nema druge formule za koraèanje napred sa ekonomskim razvojom i demokratskom konsolidacijom države.
Danas u svetu postoje mnogi politièki modeli koji kombinuju politièki autoritarizam sa ekonomskim razvojom.
Mi smo se borili, prolivali krv, kako bi se oprostili od ovih modela. Naš put je drugaèiji. Naš put je zapadni model razvoja i blagostanja, boreæi se protiv korupcije koraèajuæi brže ka ovom modelu.
Treba da se istinski zalažemo u ovom pravcu i da se ne bavimo sa pompoznim izjavama.


Hvala!