Govori Predsednika Skupstine

Govor predsednika Skupštine, Kadri Veseli, u Prvoj godišnjoj konferenciji za partnerstvo

Poštovani šef misije OEBS-a na Kosovu, ambasador Zhan Klod Shlumberger,

Poštovani poslanici Skupštine Kosova,

Poštovani predstavnici civilnog društva i medija na Kosovu.

Danas, sastali smo se za jedno vrlo znaèajno pitanje koja se odnosi na funkcionisanju naše parlamentarne demokratije. To je pitanje partnerstva izmeðu Skupštine Republike Kosova i civilnog društva.

Ne želeæi da uðemo u istoriji, potrebno je da naglasimo èinjenicu da civilno društvo je permanentno, imao aktivnu i produktivnu ulogu u razvoju procesa i demokratskih institucija naše zemlje.

Civilno društvo je bilo, i nastavlja da bude znaèajan promotor demokratskih vrednosti, danas otelovljenih u Ustavu i u politièkom sistemu Republike Kosova.

Skupština Republike Kosova, najviša institucija politièke zastupljenosti graðana, je jako posveæena u razvoju jednog produktivnog odnosa sa civilnim društvom, u dobro bit graðana i demokratskog jaèanje naše države.

Dok se u prošlosti govorilo za jedan odnos dijaloga izmeðu Skupštine i civilnog društva, danas mi možemo govoriti o avanziranju tog dijaloga u odnosu partnerstva izmeðu ovih dva stuba naše nove demokratije.

Mi snažno verujemo u vrednostima tog partnerstva, jer je naš cilj zajednièki: da politièka zastupljenost interesa graðana bude što sveobuhvatniji u legislativnim procesima Skupštine Kosova.

Poštovani prisutni,

U aprilu mesecu 2014. godine, Skupština Kosova je usvojila „Deklaraciju za partnerstvo izmeðu Skupštine Kosova i civilnog društva", sa apsolutnom veæinom glasova poslanika.

Deklaracija je sastavljena od poslanika Skupštine Kosova i predstavnika civilnog društva u 2013. godini.
Ona je dobila podršku OEBS-a kao i desetine organizacija civilnog društva, brojnih okrugli stolova širem Kosova.

Danas, mi smo se sastali da diskutujemo o Akcionom planu, kako bi 2016. godina bila godina sprovoðenja principa iz te Deklaracije za partnerstvo.

Postoje brojne oblasti saradnje i partnerstva. Ova konferencija æe prezentirati te oblasti saradnje. Prvi naš zajednièki cilj je transparentnost u parlamentarnom radu.
Od samog poèetka mog angažovanja kao predsednika Skupštine Kosova, potencirao sam znaèaj potpune transparentnosti u radu našeg legislativa.

Poslanici su izabranici graðana i graðani imaju pravo da budu informisani o tome kako mi radimo kao njihovi izabranici, kako se izraðuju zakoni i kako se donose javne odluke.

U funkciji tog cilja poveæan je i pristup medija u radu legislativa na svim nivoima.
Ali, pravo na informisanje graðana o radu njihovih izabranika nije dovoljno. Još jedna druga dimenzija je utoliko znaèajna.

Reè je o uèešæu javnosti u legislativnim procesima koji se odvijaju u Skupštini. Kad govorim o tom uèešæu, imam u vidu ideju da Skupština, posebno na nivou parlamentarnih komisija, bude otvorena za ideje i zakonske inicijative koje mogu da izviru iz organizacija civilnog društva, udruženja i grupa od interesa, kao i zajednice bizinisa.

Znaèaj ovih inicijativa stoji u tri ravni:
- Izrada nekog od deficitarnih nacrta zakona,
- Poboljšanje nacrta zakon u proceduri, kao i postojeæih zakona,
- Pretvaranje legislativa u jedan stimulativni faktor za ekonomski razvoj Kosova.

Poštovani prisutni,

Ekonomski razvoj je odluèujuæi faktor koji nam garantuje jaèanje demokratske države i civilno društvo treba dati svoj znaèajan doprinos u tom pravcu, ali uz izbegavanje tendencija, èesto puta izraženih, partizacije svojih elemenata, obuhvatanje uskih liènih i grupnih interesa, tendencije lošeg izveštavanja o realitetu u našoj zemlji.

Skupština Kosova æe dati svoj doprinos u neophodnom partnerstvu sa civilnim društvom.

Mi æemo biti verni tom partnerstvu, ali snažno verujem da i civilno društvo æe uèiniti isto, u korist zemlje, u korist graðana, i u korist našeg koraèanja na putu ekonomskog razvoja, demokratske konsolidacije i evro-atlantske integracije.

Svi mi, koji razgovaramo danas ovde, svesni smo o problemima sa kojima se suoèavaju državne institucije i organizacije civilnog društva.

Kao što u državnim institucijama ima pojedinaca koji zloupotrebljavaju institucionalne odgovornosti, i u organizacijama civilnog društva ima pojedinaca koji zloupotrebljavaju principe i kauzu civilnog društva. Niti je vlast ðavolja zajednica, niti je civilno društvo zajednica anðela.

Obe strane imaju zasluge kao i svoje slabosti.

S toga, ovo partnerstvo izmeðu Skupštine Kosova i civilnog društva je jedan zajednièki mehanizam da nam pomaže da smanjimo slabosti i da razvijemo vrednosti. Liberalna demokracija i civilno društvo su nedeljivi saputnici.
Na kraju, dozvolite mi da napravim jednu digresiju.

Juèer, mi kao Kosovo, dobili smo jednu nimalo zasluženu vest od Evropske unije, o moguænosti ne davanja preporuke za liberalizaciju viza za graðane Kosova. Veæ pet godina naša zemlja, naš narod, je najizolovanija zemlja u Evropi. Jedna izolacija bez milosti i svakako nezaslužena.

Evropska unija, izgraðena nad idejom slobodnog kretanja ljudi, stvara u njenom srcu jedan novi geto, za jedan narod toliko evropski koliko i svi ostali narodi kontinenta.

Mi smo nastavili da budemo Evropljani iza vremena vekovne vladavine od ne evropskih sila, i biæemo Evropljani i sada naspram ove nezaslužene i diskriminatorske izolacije.

Mi, kao država, znamo naše slabosti, ali jedna eventualna odluka EU-a za ne davanje liberalizacije viza za graðane Kosova, nije posledica neuspeha Kosova, nego je to posledica neuspeha jedinstva Evropske unije u odnosu sa Kosovom.

Ne liberalizacijom viza za graðane Kosova, Evropska unija ošteæuje sama sopstveni interes za jedan stabilan region i moguænost meðu etnièkog pomirenja.

Kako god bilo, ova odluka mora da posluži kao novi znak da mi nastavimo još snažnije da radimo u avanziranju naše demokratije, ekonomskog razvoja i osnaženju naše prozapadne orijentacije.

Kosovo je bilo, jeste, i ostaæe evropsko za uvek.