Govori Predsednika Skupstine

Prigodan govor povodom 8.Marta - Meðunarodnog dana žena, u prostorijama Skupštine Republike Kosovo

Danas, povodom 8. Marta, koji je poznat kao dan žrtvovanja žena, tražeæi svoja prava, dozvolite da sa ovog mesta - Skupštine Republike Kosova, uputim poruku, prvo èestitke podom 8. Marta, a zatim da naglasim da se nalazimo u procesu izgradnje države, Kosovsko društvo ima potrebu i za naredno požrtvovanje žena, koje æe biti avanziranje samog sebe putem uèešæa u procesu odluèivanja.
Prošlog meseca obeležili smo 8 godina nezavisnosti naše zemlje i na ovaj dan poštovane dame, moram da podsetim na žrtvu i doprinos žena Kosova na teškom i dugom putu naše zemlje ka nezavisnosti. Mnoge od vas su bile lekari koje su leèili pokolenja, mnoge su bile uèiteljice koje su vaspitale i gajile najveæe vrednosti mladih pokolenja, mnoge od vas su bile heroine tokom zadnjeg rata, a mnoge su preživele strahote rata i nastavile da se suoèavaju same u æutanju sa strahotama i neljudskim aktima poèinjeni nad vama - ženama naše zemlje.

„12. juna, prošle godine, kad smo slavili Dan osloboðenja Kosova, Priština se pretvorila u centar promovisanja ljudskih prava, promovisanja prava onih žena koje su preživele seksualno nasilje tokom zadnjeg rata, sa umetnièkom instalacijom „Mislim na tebe", umetnice Alketa Xhafa - Mripa i producenta Anna Di Lellio. Danas više ne æutimo, danas smo mi glas preživelih. Mi smo nepokolebljivi i bez kompromisa, za garantovanje njihovih prava za dostojanstven život u miru, pružajuæi institucionalnu i državnu pomoæ, preduzimajuæi neprestane korake za rehabilitaciju, reintegraciju i njihovu punu resocijalizaciju".

Svi zajednièki pružili smo našu podršku za preživele i zajednièki smo zauzeli stav za osuðivanje ovog ratnog zloèina, tražeæi jednoglasno zasluženu pravdu za graðane naše zemlje.

Danas više nego ikada, naša zemlja ima potrebu za vama, jer nijedna zemlja ne može imati potpuni razvoj bez druge polovine društva, a ta druga polovina ste Vi poštovane dame. Celokupnu vašu energiju i potencijal naše omladine treba da usmerimo na sveobuhvatan razvoj naše države, jer naša perspektiva je otvorena perspektiva. Mi smo se veæ orijentisali u pravcu procesa evropskih i euro-atlantskih integracija i na tom putu, i pored neophodnih i bolnih reforma koje imamo, potreban nam je zajednièki rad izmeðu graðana i institucija zemlje. Mi smo prevazišli mnoge izazove i posveæeni smo da realizujemo mnoge reforme, moram da priznam da postoje još uvek izazovi, i pored mnogih reformi u zakonodavstvu o polnoj ravnopravnosti, mi se i dalje suoèavamo sa mnogim izazovima.

Moramo da radimo još više da podignemo svet graðana o ekonomskoj i polnoj ravnopravnosti, teškom ekonomskom stanju i niskom uèešæu u obrazovanju, da su kljuèni faktori koji utièu na neravnopravno tretiranje žena i muškaraca na Kosovu. Ostaju izazovi našeg društva, nizak stepen zaposlenih žena, pristup zdravstvenim uslugama, ekonomska integracija, uèešæe u javnoj administraciji i položajima za donošenje odluka.
Kosovo ima dobre zakone koji garantuju polnu ravnopravnost i prava žena u celini, ali postoji tradicija i obièaji našeg društva da se ženi izuzme to pravo. Mi moramo da radimo zajednièki više kako bi stvorili povoljan ambijent, koji sprovodi zakone i prihvata nove vrednosti žene. S toga, ne treba dozvoliti da se žena iskljuèi od prava na nasleðe ili nekog drugog univerzalnog prava.
Kao institucije, moramo uèiniti više za izazov koji nas optereæuje kao društvo - nasilje u porodici, moramo da težimo da pružimo pravnu i institucionalnu sigurnost za žrtve nasilja u porodici.
Dozvolite da još jednom zahvalim niz generacija žena na heroizmu, požrtvovanju, njihovom doprinosu za izgradnju države. Takoðe, želim da zahvalim i predsednici Jahjaga na njenom neumornom radu za promovisanje prava žena, naroèito velikoj podršci koja je pružena ženama koje su preživele, a i daje preživljavaju bol otvorenih rana zbog ovog ratnog zloèina.
Na kraju, poštovane dame, pozivam vas da zajednièki gradimo Kosovo gde æe svaka žena imati jednaka prava, Kosovo gde su žene uspešne preduzetnice, profesorice, uèiteljice, nauènice, umetnice, ili bilo šta žele da postanu i da uèestvuju u svakom segmentu našeg društva. Dozvolite da izrazim otvoreno moju liènu posveæenost, jer æu vas ja uvek podržavati na tom putu. Da uradimo to zajedno za nove generacije, za našu decu!
Pozivajuæi vas da pratimo dokumentarac „Mislim na tebe" dozvolite da zakljuèim sa reèima:
Prava žene su ljudska prava, a ljudska prava su i prava žena.