Govori Predsednika Skupstine

Govor održan na konferenciji “InterfaithKosovo”, dana 2. juni 2016

Juèe, popodne, razgovarao sam sa mojim prijateljem Rabin Bemporad, kako u svakoj religioznoj tradiciji, osnovna poruka je put mira, razumevanja i suživota ljudi. Danas, svi mi, gdegod pogledali, na èetiri strane sveta, suoèavamo se sa pretnjom nad humanistièkoj osnovi religije.
Razne ekstremistièke grupe, u nedostatku drugih ideologija, trude da instrumentalizuju sveta pisma da bi ozakonili nasilje prema drugim, kao i grupe ekonomske i politièke interese.
Kao njihovi ciljevi, tako i njihova vizija je mraèna .
Oni žele svet neprijateljstva izmeðu kultura i religija.
Svet haosa, gde dostojanstvo, sloboda i ljudska prava gube svoju težinu i vrednost.
Sve to ima dimenziju globalnog izazova po èoveèanstvo.
Vreme da se još više ujedinimo oko liberalnih i demokratskih vrednosti.
Vreme je da na osnovu naših razlièitih kulturnih i verskih tradicija otkrijemo izvore meðusobnog razumevanja i solidarnosti
Vreme je da dokažemo ekstremistima da su naše religije vrednost, a ne njihov instrument. Naša religija je izuzetno znaèajna da bi je ostavili u njihovim rukama. Vreme je za novom pobedom liberalnog humanizma nad nasilnom fanatizmu.
Ova konferencija, sa tako globalnim uèešæem, sa istaknutim imenima znanja i humanizma, je u funkciji našeg zajednièkog cilja.
Republika Kosovo je mala zemlja, ali je imala za istorijsku sudbinu da nasledi veliku i snažnu tradiciju, duboko ukorenjenu u dušu svog naroda - tradiciju razumevanja i suživota izmeðu raznih religija.
Naša istorija je istorija jedne teritorije, gde su se vekovima susretale mnoge imperije, istoka i zapada.
Radi se o istoriji teritorije gde su se susretale razne kulture i religije i na taj naèin pružale život kulturnom bogatstvu, koji danas ima Region.


Danas se naša zemlja ponosi sa èinjenicom da je deo ovog bogatog nasledstva.
Danas, u uslovima globalizma, puno se govori o multikulturnom graðaninu, znaèi graðaninu koji u svom identitetu nosi nekoliko kulturnih pripadnosti. Vekovima ranije, kada u našim zemljama Balkana, gde se susreæu hrišæanstvo sa islamom, naš narod je stvorio multi-religioznog pojedinca, znaèi pojedinca koji nosi u svom identitetu više od jedne religiozne pripadnosti.
Upravo na ovom pojedincu zasniva naša tradicija religioznog razumevanja i suživota i tradicionalno lep izgled naših gradova, gde se crkve, džamije i sinagoge nalaze jedna pored druge.
Mi smo ponosni na ovoj tradiciji i sreæni zato što je duša ove tradicije u skladu sa našom današnjom vizijom za našu zemlju - vizija integracije u Evropsku uniju.
Mi smo potpuno posveæeni za realizaciju ove vizije i sreæni zato što nemamo ni jednu drugu alternativnu viziju za našu buduænost.
Nemamo i ne možemo imati, jer je Kosovo i fizièki i dušom Evropska zemlja.
U zadnje vreme suoèavamo se sa tendencijom, èesto namernom a èesto ne namernom, kako bi predstavili našu zemlju plodnim tlom za verski radikalizam.
Poznavajuæi dušu ljudi ove zemlje, kažem sa punim ubeðenjem da je to neistinita, površna i svakako privremena percepcija.
Nije pravedno, a ni moralno, da se sudi jednoj zemlji, njenim institucijama i kulturi, uzimajuæi u obzir postupke manje grupe pojedinaca.
Ovo je predrasuda i predrasude nikada nisu pomagale miru i razumevanju meðu ljudima.
Naprotiv, oni su instrumenti u rukama fanatika i nasilnih ekstremista.
Republika Kosovo ostaje posveæena sa svim svojim biæem u borbi protiv nasilnog ekstremizma.
Mi smo imali vidnih rezultata u ovom pravcu i naši saveznici su nam zahvalili na ovim rezultatima.
Mi smo sigurni u pobedu protiv tendencija nasilnog ekstremizam, ne samo zbog efikasnih institucionalnih mera, veæ više zbog sekularne duše naših graðana.