Govori Predsednika Skupstine

Govor predsednika Skupštine Kadri Veseli, na ceremoniji postavljanja kamena temeljca za spomenik Ukshin Hoti u Prizrenu

Poštovani rektore Univerziteta "Ukshin Hoti" u Prizrenu,
Poštovani profesori, studenti,
Strukture Opštine Prizren,
Poštovani prijatelji,

Posebna je èast da danas, zajedno sa vama, na ovom mestu znanja, postavljamo kamen temeljac spomeniku prof. Ukshin Hoti - jednom od najistaknutijih liènosti naše borbe za slobodu i nezavisnost.
Ukshin Hoti je bio i ostao do kraja beskompromisni delatnik našeg nacionalnog pokreta za slobodu Kosova.
On je bio ideolog koji je bio nadahnuæe ovog pokreta sa njegovom politièkom smelosti i dubokim intelektualnim mišljenjem. On je bio u pravom smislu reèi filozof našeg nacionalnog pitanja.
Poèetkom 80-tig godina, kada je teror jugoslovenskog režima krvavio omladinu Kosova, kada su mnogi izabrali æutanje, zatvaranje oèiju ili ušiju, Ukshin Hoti je podigao glas protesta i protivljenja.
Ukshin Hoti je glasno protestovao jer je snažno verovao da znanje i intelektualac imaju smisao samo kada su u službi slobode, ljudskog i nacionalnog dostojanstva. Ukshin Hoti je do kraja ostao veran svom ubeðenju.
Trudili su se da ga privlaèe sa položajima, ali nisu uspeli da bude ideolog sistema.
Uhapsili su ga, ali nisu mogli da promene intelektualno i nacionalno opredeljenje.
U stvari, njegovo hapšenje se pretvorilo u bumerang jugoslovenskom režimu:
- 1983.godine, Amnesty International je proglasio profesora Ukshin Hoti zatvorenikom savesti.
- Njegovo ime se dodalo dugoj listi disidenata, koji se bore za slobodu ljudi u celom komunistièkom svetu.
- Na ovaj naèin glas Kosova se èuo u centrima odluèivanja zapadnog sveta. Ukshin Hoti nije odustao nikada od svojih naèela, jer je tokom svog života imao samo jedan interes: Nacionalni interes, slobodu svog naroda.
90-tih godina, naš nacionalni interes se pripremao da se pretvori u Oslobodilaèku vojsku Kosova, a režim je ponovo uhapsio Ukshin Hoti.
Izolovali su ga, jer su veoma dobro znali da æe filozof albanskog pitanja postati filozof Oslobodilaèke vojske Kosova.
Ali ponovo nisu uspeli.
Nisu uspeli, jer je Ukshin Hoti postao ikona našeg nacionalnog pokreta.
Njegova legendarna izreka je "za domovinu se može boriti samo u ime ljudskosti i nikako drugaèije", nalazi se na osnovama platforme Oslobodilaèke vojske Kosova .
Upravo ovo naèelo je uticalo na demokratski svet da podrži našu kauzu za slobodu 1999. godine.
Danas, Kosovo je slobodno i suvereno, ali ratne rane još uvek nisu zacelile.
Na Kosovu su hiljade nestalih graðana, za èiju sudbinu srpska država i dalje nije dala odgovor gde se nalaze, a meðu njima je i profesor Ukshin Hoti.
A da bi cinizam bio još veæi, ova zemlja pretendira da postane deo Evropske unije.
Kako može postati deo Evrope neko ko na svojoj teritoriji drži tajne grobnice nevinih žrtava?
Kako može biti deo Evrope neko ko drži u tajnosti sudbinu intelektualaca evropskog kalibra, kao što je Ukshin Hoti?
Vreme je da se okonèa ovaj cinizam.
Kosovo ima pravo da bude upoznata sa sudbinom svojih graðana, da postoji pravda za njih, jer samo pravda leèi rane prošlosti, omoguæuje mir i ubuduæe.