Komisija za budžet i finansije

 • Sreda, 25.04.2018 11:00
 • Sednica Komisije Sala: C 203
 •  

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda,
2. Razmatranje Godišnjeg financijskog izveštaja Kosovskog autoriteta konkurencije za
2017. godinu;
3. Razmatranje Godišnjeg financijskog izveštaja Agencije za pružanje besplatne pravne
pomoći za 2017. godinu;
4. Razmatranje Godišnjeg financijskog izveštaja Nezavisnog nadzornog saveta za 2017.
godinu;
5. Razmatranje Godišnjih troškova Skupštine Kosova za 2017. godinu;
6. Razmatranje Nacrta zakona br. 06/L-012 o izmeni i dopuni Zakona br. 02/L-31 o
verskim slobodama i amandmanima funkcionalne Komisije za ljudska prava,
ravnopravnost polova, nestala lica i peticije;
7. Razmatranje Nacrta zakona br. 06/L-012 o glavnom gradu Republike
Kosova/Prištinu i amandmanima funkcionalne Komisije za javnu administraciju, lokalnu samoupravu i medije;
8. Razno.

 

 • Sreda, 11.04.2018 11:00
 • Sednica Komisije Sala: C 203
 •  

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda,
2. Usvajanje zapisnika sa sednicama Komisije, dt. 28 i 30 mart 2018;
3. Razmatranje Godišnjeg finansijskog izveštaja institucije Narodnog advokata za 2017. godinu;
4. Razmatranje Godišnjeg financijskog izveštaja Agencije protiv korupcije za 2017. godinu;
5. Razmatranje Godišnjeg financijskog izveštaja Regulativnog ureda za energiju za 2015.godinu.,
6. Razno.

 

 • Petak, 30.03.2018 10:00
 • Sednica Komisije Sala: C 203
 •  

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda,
2. Razmatranja N/zakona br. 06/L-032 o Računovodstvu, Finansijskom Izveštavanju i Reviziji;
3. Razmatranje N/zakona br.06/L-011 o sprečavanju konflikta interesa u obavljanju javne funkcije, i amandmanima funksionalne komisije za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije;
4. Razmatranje N/zakona br. 06/L-025 o izmenama i dopunama Zakona br. 03/L-225 o državnom tužiocu, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 05/L-034, i amandmanima Funkcionalne komisije za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije:
5. Razno.

 

Zapisnik
 • Sreda, 28.03.2018 12:00
 • Sednica Komisije Sala: C 203
 •  

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda,
2. Usvajanje zapisnik sa sednice Komisije od 14.03.2018. godine,
3. Razmatranja Nacrt zakona br. 06/L-032 o Računovodstvu, Finansijskom Izveštavanju i Reviziji;
4. Raztranje Nacrta zakona sa amandmanima Funkcionalnih komisije;
5. Razno.

 

Zapisnik
 • Sreda, 28.03.2018 11:00
 • Zajednićki sastanak Komisija Sala: C 203
 •  

Dnevni red:

1. Izveštavanje Ministra finansija, g.din Bedri Hamza o nivou nepredviđenih troškova za 2018.godinu.

 

Zapisnik
Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Petak, 30.03.2018 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 28.03.2018 12:00
   
 •  

  Zajednićki sastanak Komisija

  Sreda, 28.03.2018 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 14.03.2018 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 07.03.2018 10:00
   
 •  

  Godisnji Finansijski Izveštaj

  Sreda, 17.01.2018 00:00 Download »
   
 •  

  Uputsvo za ubacivanje podataka u “Formular za godisnjih finansijski izveštaj”

  Sreda, 17.01.2018 00:00 Download »
   

Kontakt

 
Vilson Ukaj Pozicija: Koordinator E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 626; 044 370 358
 
 
Sabrije Saliuki-Iseini Pozicija: Zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 641; 044 393 415
 
 
Luljeta Krasniqi Pozicija: Zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 675; 044 398 939
 
 
Dashurije Canolli Pozicija: Administrativna zvaničnica E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 648; 044 372 915