Komisija za budžet i finansije

 • Petak, 12.07.2019 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje Godišnjeg izveštaja Centralne banke Republike Kosova za 2018.godinu,
3. Razno.

 

 • Utorak, 09.07.2019 11:00
 • Sednica Komisije Sala: C 203
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnik sa sednica Komisije, dt. 26.06.2019,
3. Razmatranje Godišnjeg financijskog izveštaja Regulativnog autoriteta za železnice za 2018.godinu;
4. Razmatranje Godišnjeg finansijskog izveštaja Kosovskog saveta za kulturnu baštinu, za 2018.godinu;
5. Razmatranje Godišnjeg financijskog izveštaja Akademija pravde za 2018.godinu;
6. Razno.

 

 • Sreda, 26.06.2019 11:00
 • Sednica Komisije Sala: C 203
 •  

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnik sa sednica Komisije, dt. 12.06.2019,
3. Razmatranje godišnjeg izveštaja regulativne komisije za javnu nabavku za 2018. godinu,;
4. Razmatranje Godišnjeg financijskog izveštaja Agencije za pružanje besplatne pravne pomoći za 2018. godinu;
5. Razmatranje Godišnjeg financijskog izveštaja Regulativnog autoriteta usluge vodu za 2018.godinu,
6. Razmatranje zahteva br. 00255/19/shs, 11. marta 2019. godine Direktora Izvršnog Sekretarijata Kosovske Agencije za upoređivanje i verifikaciju imovine za određivanje visine koeficijenta i plate Direktora i zamenika Direktora ove Agencije,
7. Razno.

 

Zapisnik
 • Četvrtak, 13.06.2019 11:00
 • Sednica Komisije Sala: C 203
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnik sa sednica Komisije, dt. 29.05.2019,
3. Razmatranje Izveštaja o troškovima Skupštine Kosova za prvo tromesečje 2019.godine,
4. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-100 za zaštitu vazduha od zagađenja sa amandmanima Funkcionalni Komisije za poljoprivređu, šumarstvo, živonu sredinu i prostorno planirajnje;
5. Razmatranje Razmatranje godišnjeg finansijski izveštaja Nacionalna Kancelarija Revizije za 2018.godinu,
6. Razmatranje Godišnjeg financijskog izveštaja Radiotelevizije Kosova, za 2018.godinu,
7. Diskusija o zahtevu br.590, dt. 16.04.2019 o KOSTT-u u vezi pitanjem plata;
8. Razmatranje zahteva br. 00255/19/shs, 11. marta 2019. godine Direktora Izvršnog Sekretarijata Kosovske Agencije za upoređivanje i verifikaciju imovine za određivanje visine koeficijenta i plate Direktora i zamenika Direktora ove Agencije,
9. Razno.

 

Zapisnik
 • Sreda, 29.05.2019 11:00
 • Sednica Komisije Sala: C 203
 •  

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnik sa sednica Komisije, dt. 14.05.2019,
3. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-131 o izmenama i dopunama zakona br.04/L-008 o Ekonomsko-Socijalnom Savetu sa amandmanima Komisije za zdravstvo i socijalno staranje;
4. Usvajanje Izveštaja sa preporukama u vezi N/zakona br.06/L-137 o izmenama Zakona br.03/L-174 o finansiranju političkih subjekata, izmenj Zakonom br. 04/L-058, Zakonom br. 04/L- Zakonom br. 03/L-073 o opštim izborima u Republici Kosovo, izmenj Zakonom br. 03/L-256;
5. Razmatranje zahteva br. 00255/19/shs, 11. marta 2019. godine Direktora Izvršnog Sekretarijata Kosovske Agencije za upoređivanje i verifikaciju imovine za određivanje visine koeficijenta i plate Direktora i zamenika Direktora ove Agencije,
6. Razno.

 

Zapisnik
Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 26.06.2019 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Četvrtak, 13.06.2019 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 29.05.2019 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 14.05.2019 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 24.04.2019 11:00
   
 •  

  Godisnji Finansijski Izveštaj

  Petak, 25.01.2019 00:00 Download »
   
 •  

  Uputsvo za ubacivanje podataka u “Formular za godisnjih finansijski izveštaj”

  Petak, 25.01.2019 00:00 Download »
   
 •  

  Godisnji Finansijski Izveštaj

  Sreda, 17.01.2018 00:00 Download »
   
 •  

  Uputsvo za ubacivanje podataka u “Formular za godisnjih finansijski izveštaj”

  Sreda, 17.01.2018 00:00 Download »
   

Kontakt

 
Vilson Ukaj Pozicija: Koordinator E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 626; 044 370 358
 
 
Sabrije Saliuki-Iseini Pozicija: Zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 641; 044 393 415
 
 
Luljeta Krasniqi Pozicija: Zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 675; 044 398 939
 
 
Dashurije Canolli Pozicija: Administrativna zvaničnica E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 648; 044 372 915