Komisija za budžet i finansije

 • Sreda, 19.12.2018 11:00
 • Sednica Komisije Sala: C 203
 •  

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednicama Komisije, dt. 21, 30 novembar i 5 decembar 2018;
3. Razmatranje u načelu Nacrt zakona br.06/L-137 o izmenama Zakona br.03/L-174 o
finansiranju političkih subjekata, izmenj Zakonom br. 04/L-058, Zakonom br. 04/L- Zakonom br. 03/L-073 o opštim izborima u Republici Kosovo, izmenj Zakonom br. 03/L-256;
4. Razmatranje Nacrt zakona br. 06/L-086 o posebnom veću Vrhovnog suda o pitanimaKosovske agencije za privatizaciju sa amandmanima Komisije za zakonodavstvo, mandate, inmunitete, Poslovnika Skupštine i nadgledanje Kosovske agencije protiv korupcije,
5. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L--121 o izmenama i dopunama zakona br.04/L- 097 o bibliotekama i amandmanima Funkcionalne komisije za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport, inovacije i preduzetništvo,
6. Razmatranje Nacrt zakona br.06/119 o izmenama i dopunama zakona br.2004/22 o kinematografiji i amandmanima Funkcionalne komisije za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport, inovacije i preduzetništvo,
7. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-120 o izmenama i dopunama zakona br.04/L- 065 o autorskim pravima i srodnim pravima i amandmanima Funkcionalne komisije za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport, inovacije i preduzetništvo,
8. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-088 o izmenama i dopunama zakona br.05/L-042 o regulisanju usluga vode amandmanima Funkcionalne komisije sa amandamnima Komisije za poljoprivredu, šumarstvo, ruralni razvoj, životnu sredinu i prostorno planiranje,
9. Razmatranje zahteva Fonda penzijskih štednji Kosova za usvajanje godišnjih taksi, za 2018. Godinu.;
10. Razmatranje Godišnjeg finansijskog izveštaja Kosovske agencije za proveru imovine za 2017.godinu.;
11. Razno.

 

 • Sreda, 05.12.2018 11:00
 • Sednica Komisije Sala: C 203
 •  

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatanje Nacrt Zakon Br.06/L-136 o Ratifikaciji Sporazuma o Kreditu Između Republike Kosova i Unicredit Bank Austria Ag za Projekat Sistema za Uklanjanje Otpadnih Voda za Opštinu Podujevo;
3. Razmatranje u načelu Nacrt Zakona br.06/L-134 o porezu na dodatu vrednost;
4. Razmatranje Nacrta Zakona br.06/L-073 o statusu Albanskih obrazovnih radnik
Republike Kosovo od školske 1991/91 godine do 1998/99 godine i amandmanima Funkcionalne komisije za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport, inovacije i preduzetništvo,
5. Razmatranje Nacrt Zakona br.06/L-056 Tožilačkom savetu Kosova i amandmana Komisije za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije za borbu protiv korupcije;
6. Razmatranje Izveštaja sa preporukama Radna Grupa Komisija u vezi N/zakona Nacrt Zakona br.06/L-104 o porezu na lične dohotke,
7. Razmatranje Izveštaja sa preporukama Radna Grupa Komisija u vezi N/zakona br.06/L-105 o porezu na prihode korporacije,
8. Razno.

 

Zapisnik
 • Petak, 30.11.2018 13:00
 • Sednica Komisije Sala: C 203
 •  

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje Nacrta zakona br.06/L-124 za službu u Kosovskim Snagama Bezbednosti i amandmana sa amandmanima Funkcionalne komisije za unutrašnje poslove, bezbednost i nadgledanje Kosovskih snaga bezbednosti;
3. Razmatranje Nacrta zakona br.06/L-122 za Ministarstvo odbrane podataka i amandmana sa amandmanima Funkcionalne komisije za unutrašnje poslove, bezbednost i nadgledanje Kosovskih snaga bezbednosti;
4. Razmatranje Nacrta zakona br.06/L-123 o Kosovske Snage Bezbednosti amandmana sa amandmanima Funkcionalne komisije za unutrašnje poslove, bezbednost i nadgledanje Kosovskih snaga bezbednosti;
5. Razno.

 

Zapisnik
 • Sreda, 21.11.2018 10:00
 • Sednica Komisije Sala: C 203
 •  

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice Komisije održane 14.11.2018. godine;
3. Razmatranje u načelu Nacrt Zakona br.06/L-133 o Budžetskim Podelama Budžeta Republike Kosovo za 2019. godinu;
4. Razmatranje Nacrta zakona br. 06/L-082 o zaštiti linčnih podataka i amandmana sa amandmanima Funkcionalne komisije za unutrašnje poslove, bezbednost i nadgledanje Kosovskih snaga bezbednosti;
5. Razmatranje Nacrta Zakona br.06/L-115 o izmenama i dopunama zakona br.2003/24 o sportu i zakona br.04/L-075 izmenjenog i dopunjenog zakonom br.2003/24 o sportu i amandmanima Funkcionalne komisije za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport, inovacije i preduzetništvo;
6. Razmatranje Nacrta Zakona br.06/L-116 o izmenama i dopunama zakona br. 05/L-090 o sponzorstvu u oblasti kulture, omladine i sporta i amandmanima Funkcionalne komisije za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport, inovacije i preduzetništvo;
7. Razmatranje Nacrta Zakona br.06/L-118 o izmenama i dopunama zakona br. 05/L-075 o prevenciji i sankciji nasilja i negativnih pojava na sportskim događajima i amandmanima Funkcionalne komisije za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport, inovacije i preduzetništvo
8. Razno.

 

Zapisnik
 • Sreda, 14.11.2018 11:00
 • Sednica Komisije Sala: C 203
 •  

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice Komisije održane 26.10.2018. godine;
3. Razmatranje Nacrta zakona br. 06/L-054 o sudovima i amandmana Komisije za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije za borbu protiv korupcije;
4. Razmatranje Nacrta Krivičnog zakonika Republike Kosova br. 06/L-074 i amandmana Komisije za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije za borbu protiv korupcije;
5. Razmatranje Nacrta zakona br. 06/L-057 o disciplinskoj odgovornosti sudija i tužilaca i amandmana Komisije za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije za borbu protiv korupcije;
6. Razmatranje N/zakona br.062/L-092 o davanju na korišćenje i zamenu opštinske nepokretne imovine, sa amandmanima Komisije za javnu upravu, lokalnu samoupravu i medije.
7. Razno.

 

Zapisnik
Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 05.12.2018 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Petak, 30.11.2018 13:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 21.11.2018 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 14.11.2018 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Petak, 26.10.2018 10:00
   
 •  

  Godisnji Finansijski Izveštaj

  Sreda, 17.01.2018 00:00 Download »
   
 •  

  Uputsvo za ubacivanje podataka u “Formular za godisnjih finansijski izveštaj”

  Sreda, 17.01.2018 00:00 Download »
   

Kontakt

 
Vilson Ukaj Pozicija: Koordinator E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 626; 044 370 358
 
 
Sabrije Saliuki-Iseini Pozicija: Zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 641; 044 393 415
 
 
Luljeta Krasniqi Pozicija: Zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 675; 044 398 939
 
 
Dashurije Canolli Pozicija: Administrativna zvaničnica E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 648; 044 372 915