Komisija za prava, interese zajednica i povratak

 • Petak, 30.11.2018 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 225
 •  

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnike sa sednice komisije održane 27.07.2018 i 10.10.2018 god;
3. Razmatranje Nacrta zakona br. 06/L-082 o zaštiti ličnih podataka sa izveštajem i amandmanima Funkcionalne komisije za unutrašnje poslove, bezbednost i nadgledanje Kosovskih snaga bezbednosti;
4. Razmatranje Nacrta zakona br.06/L-115 o izmenama i dopunama zakona br.2003/24 o sportu i zakona br.04/L-075 izmenjenog i dopunjenog zakonom br.2003/24 o sportu sa izveštajem i amandmanima Funkcionalne komisije za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport, inovacije i preduzetništvo;
5. Razmatranje Nacrta zakona br.06/L-116 o izmenama i dopunama zakona br. 05/L-090 o sponzorstvu u oblasti kulture, omladine i sporta sa izveštajem i amandmanima Funkcionalne komisije za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport, inovacije i preduzetništvo;
6. Razmatranje Nacrta zakona br.06/L-118 o izmenama i dopunama zakona br. 05/L-075 o prevenciji i sankciji nasilja i negativnih pojava na sportskim; događajima sa izveštajem i amandmanima Funkcionalne komisije za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport, inovacije i preduzetništvo;
7. Razmatranje Nacrta zakona br. 06/L-073 o statusu radnika albanskog obrazovanja Republike Kosovo, od školske godine 1990/91 do školske godine 1998/99 sa izveštajem i amandmanima Funkcionalne komisije za unutrašnje poslove, bezbednost i nadgledanje Kosovskih snaga bezbednosti;
8. Razmatranje Nacrt zakon br. 06/L-056 o Tužilačkom savetu Kosova sa izveštajem i amandmanima funkcionalne komisije za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije;
9. Razno.

 

 • Četvrtak, 15.11.2018 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje Nacrta Krivičnog zakonika Republike Kosova br. 06/L-074 i amandmana Komisije za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije za borbu protiv korupcije;
3. Razmatranje Nacrta zakona br. 06/L-057 o disciplinskoj odgovornosti sudija i tužilaca i amandmana Komisije za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije za borbu protiv korupcije;
4. Razmatranje Nacrta zakona br. 06/L-087 o proširenim nadležnostima za konfiskaciju imovine i amandmana Komisije za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije za borbu protiv korupcije;
5. Razmatranje Nacrta zakona br. 06/L-085 o zaštiti uzbunjivača i amandmana Komisije za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije za borbu protiv korupcije;
6. Razmatranje N/zakona br.062/L-092 o davanju na korišćenje i zamenu opštinske nepokretne imovine, sa amandmanima Komisije za javnu upravu, lokalnu samoupravu i medije
7. Razmatranje N/zakona br.06/1264/L-077 o izmenama i dopunama Zakona br.2004/32 o porodici Kosova od funkcionalne Komisije za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije za borbu protiv korupcije bez amandmana;
8. Razno.

 

 • Sreda, 24.10.2018 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Izveštavanje g. Shyqiri Bytyqi, ministra Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije u vezi upisa pripadnika većinske zajednice na rezervisana mesta za manjinske studente i rezervisanih mesta u stundenskom centru, za akademsku 2018/2019 godinu;
3. Usvajanje zapisnik sa sednice komisije 27.07.2018 godine;
4. Razmatranje Nacrt Zakon br.06/L-033 o građevinskim proizvodima sa amandmanima Funkcionalne za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu, industriju i regionalnog razvoja;
5. Razmatranje Nacrta zakona br.06/L-007 o izmenama i dopunama zakona br.03/L-007 o van parnićnom postupku sa amdanmanima funksionalne komisije za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije;
6. Razmatranje Nacrta zakona br.06/L-008 o izmenama i dopunama zakona br.2004/16 o nasledstvu na Kosovu sa amdanmanima funksionalne komisije za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije;
7. Razno.

 

 • Sreda, 10.10.2018 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

Dnevni red:

 

1. Usvajanje dnevnog reda;

2. Usvajanje zapisnika sa sednice komisije 18.09.2018 godine;

3. Razmatranje Nacrta Zakona br.06/L-064 o izmenu i dopuni Zakona br.05/L-132 o vozilima, sa amandmanima Funkcionalne za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu, industriju i regionalnog razvoja;

4. Razmatranje Nacrta Zakona br.06/L-079 o efikasnosti energije, sa amandmanima Funkcionalne za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu, industriju i regionalnog razvoja;

5. Razmatranje Nacrta zakona br.06/L-054 o sudovima sa amdanmanima funksionalne komisije za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije;

6. Razmatranje Nacrta zakona br.06/L-055 o sudskom savetu Kosova sa amdanmanima funksionalne komisije za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije;

7. Razno.

 

 • Utorak, 18.09.2018 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednica komisije od 11.07 i 31.07.2018 godine;
3. Usvajanje izveštaja o radu komisije za prolećno zasedanje 2018.godinu;
4. Razmatranje plana rada komisije za jesenje zasedanje 2018.godine;
5. Razno.

 

Zapisnik
Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 18.09.2018 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 31.07.2018 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 11.07.2018 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 04.07.2018 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 20.06.2018 10:00
   

Kontakt

 
Natasha Prica Pozicija: Koordinatorka E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 602; 044 380 464
 
 
Drita Çarkaxhiu Pozicija: Visoka zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 619; 044 222 285