Komisija za prava, interese zajednica i povratak

  • Petak, 30.03.2018 09:30
  • Sednica Komisije Sala: N 302
  •  

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje Nacrta zakona br. 06/L-037 o Metrologiji sa amandmanima Funkcionalne komisije za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu, industriju i regionalni razvoj;
3. Razmatranje Nacrta zakona br. 06/L-041 o Tehnikčkim zahtevima za proizvode i ocenjivanje usagašenosti sa amandmanima Funkcionalne komisije za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu, industriju i regionalni razvoj;
4. Razmatranje Nacrta zakona br. 06/L-029 o zaštiti od zračenja i nuklearne sigurnosti sa amandmanima funkcionalne komisije za poljoprivredu, šumarstvo, životnu sredinu i prostorno planiranje;
5. Razmatranje Nacrta zakona br.06/L-032 o računovodstvu, finansijskom izveštavanju i reviziji sa amandmanima funksionalne komisije za budžet i finansije;
6. Razmatranje Nacrta zakona br.06/L-011 o sprečavanju konflikta interesa u obavljanju javne funkcije sa amdanmanima funksionalne komisije za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije;
7. Razmatranje Nacrta zakona br. 06/L-025 o izmenama i dopunama Zakona br. 03/L-225 o državnom tužiocu, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 05/L-034 sa amdanmanima funksionalne komisije za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije;
8. Razno.

 

Zapisnik
  • Utorak, 27.03.2018 11:00
  • Sednica Komisije Sala: N 302
  •  

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice komisie od 7.03.2018. godine;
3. Razmatranje Nacrta zakona br.06/L-031 o opremni pod pritiskom sa amandmanima Funkcionalne komisije za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu, industriju i regionalni razvoj;
4. Razno.

 

Zapisnik
  • Sreda, 07.03.2018 09:30
  • Sednica Komisije Sala: N204
  •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice Komisija od 20.02.2018. godine;
3. Razmatranje Nacrta zakona br.06/L-039 o geološkoj službi Kosova sa amandmanima Funkcionalne komisije za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu, industriju i regionalnog razvoja;
4. Razmatranje Nacrta zakona br. 06/L-023 o izmeni i dopuni Zakona br. 04/L034 o Kosovskoj agenciji za privatizaciju, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-115 i Zakonom br. 05/L-080 sa amdanmanima funksionalne komisije za budžet i financije;
5. Razmatranje Nacrta zakona br.06/L-021 o unutrašnoj kontroli javnih finansija sa amdanmanima funksionalne komisije za nadzor javnih finansija;
6. Razno.

 

Zapisnik
Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  

Kontakt

 
Natasha Prica Pozicija: Koordinatorka E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 602; 044 380 464
 
 
Drita Çarkaxhiu Pozicija: Visoka zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 619; 044 222 285