Komisija za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije

 • Sreda, 24.01.2018 11:00
 • Javna debata Sala: N-506
 •  

Dnevni red:

Javna rasprava o N/Zakona br.06/L-010 o beležništvu, N/Zakona o izmenama i dopunama Zakona br.03/L-007 o vanparnićnom postupku i N/Zakona o izmenama i dopunama Zakona br.2004/26 o nasledstvu na Kosovu.

 

 • Utorak, 23.01.2018 13:00
 • Sednica Komisije Sala: S-II
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje I usvajanje Plana rada Komisije za 2018.godinu;
3. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima Funkcionalne komisije na N/zakona br.06/L-005 o
porezu na nepokretnu imovinu;
4. Razmatranje u načelu N/zakona br.06/L-025 o izmenama i dopunama Zakona br.03/L-225
državnom tužilaštvu, izmenejn i dopunjen Zakonom br.05/L-034;
5. Razmatranje zahteva g-đe Luljeta Aliu;
6. Razno.

 

 • Utorak, 16.01.2018 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice od 14.11.2017;
3. Usvajanje Godišnjeg izveštaja rada Komisije za 2017.godinu;
4. Razmatranje N/zakona br.06/L-004 o izmenama i dopunama Zakona br.03/L-094 o Predsedniku Republike Kosova;
5. Razmatranje Izvešzaja sa amandmanima Funkcionalne komisije na N/zakona br.06/L-019 o standardizaciji;
6. Zamena člana u Komisiji za naknadu žrtava zločina;
7. Određivanje javnih rasprava o N/zakona: br.05/L-145 o izmenama i dopunama Zakona br.2004/26 o nasledstvu na Kosovu, N/zakona br.06/L-010 o beležništvu i N/zakona o izmenama i dopunama Zakona br.03/L-007 o vanparničnom postupku;
8. Razno.

 

 • Sreda, 20.12.2017 09:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima Funkcionalne komisije na Nacrt zakona o
budžetu Republike Kosova;
3. Razno.

 

 • Utorak, 12.12.2017 13:00
 • Sednica Komisije Sala: S-I
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednica od 17.10.2017, 24.10.2017,01.11.2017 i 08.11.2017 godine;
3. Razmatranje predloga Pravnog fakulteta o izboru člana Tužilačkog veća Kosova;
4. Razmatranje budžetskih zahteva institucije i agencije koja su u delokrugu Komisije za zakonodavstvo;
5. Razmatranje u načelu N/zakona br.06/L-011 o sprečavanju konflikta ibnteresa u obavljanju javne funkcije;
6. Razmatranje u načelu Nacrt- kodeksa pravde za maloletnike;
7. Razmatranje zahteva Udruženja mlinara Kosova (UMK);
8. Formiranje radnih grupa za N/zakona br.06/L-010 o beležništvu, N/zakona br.06/L-009 o posređivanju, N/zakona o izmenama i dopunama Zakona br.03/L-007 o vanparničnom postupku,N/zakoan o izmenama i dopunama Zakona br.2004/26 o nasledstvu na Kosovu i N/zakona o izmenama i dopunama Zakona br.03/L-094 o Predsedniku Republike Kosova;
9. Razno.

 

Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 14.11.2017 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 08.11.2017 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 01.11.2017 13:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Ponedeljak, 30.10.2017 13:00
   
 •  

  Utorak, 24.10.2017 14:00
   

Kontakt

 
Visar Krasniqi Pozicija: Koordinator E-mail: visar.krasniqi@assembly-kosova.org Telefon: 038 200 10 637; 045 386 999
 
 
Mirlinda Kolgeci Pozicija: Zvaničnica oblasti E-mail: mirlinda.kolgeci@assembly-kosova.org Telefon: 038 200 10 605; 044 973 651
 
 
Fatbardha Boletini Pozicija: Zvaničnica oblasti E-mail: fatbardha.boletini@assembly-kosova.org Telefon: 038 200 10 634; 045 359 359