Komisija za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije

 • Utorak, 30.01.2018 13:00
 • Sednica Komisije Sala: S-II
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednica održanih 12.12.2017. godine i 20.12.2017. godine;
3. Razmatranje i usvajanje Plana rada Komisije za 2018. godinu;
4. Informisanje o mandatu direktora, zamenika direktora, Nadzornog odbora i članova Komisije za imovinske zahteve pri Kosovskoj agenciji za upoređivanje i verifikaciju imovine;
5. Informisanje o izboru troje članova Tužilačkog saveta Kosova;
6. Razmatranje dopisa Državnih opštinskih advokata;
7. Razno.

 

 • Sreda, 24.01.2018 11:00
 • Javna debata Sala: N-506
 •  

Dnevni red:

Javna rasprava o N/Zakona br.06/L-010 o beležništvu, N/Zakona o izmenama i dopunama Zakona br.03/L-007 o vanparnićnom postupku i N/Zakona o izmenama i dopunama Zakona br.2004/26 o nasledstvu na Kosovu.

 

 • Utorak, 23.01.2018 13:00
 • Sednica Komisije Sala: S-II
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje I usvajanje Plana rada Komisije za 2018.godinu;
3. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima Funkcionalne komisije na N/zakona br.06/L-005 o
porezu na nepokretnu imovinu;
4. Razmatranje u načelu N/zakona br.06/L-025 o izmenama i dopunama Zakona br.03/L-225
državnom tužilaštvu, izmenejn i dopunjen Zakonom br.05/L-034;
5. Razmatranje zahteva g-đe Luljeta Aliu;
6. Razno.

 

 • Utorak, 16.01.2018 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice od 14.11.2017;
3. Usvajanje Godišnjeg izveštaja rada Komisije za 2017.godinu;
4. Razmatranje N/zakona br.06/L-004 o izmenama i dopunama Zakona br.03/L-094 o Predsedniku Republike Kosova;
5. Razmatranje Izvešzaja sa amandmanima Funkcionalne komisije na N/zakona br.06/L-019 o standardizaciji;
6. Zamena člana u Komisiji za naknadu žrtava zločina;
7. Određivanje javnih rasprava o N/zakona: br.05/L-145 o izmenama i dopunama Zakona br.2004/26 o nasledstvu na Kosovu, N/zakona br.06/L-010 o beležništvu i N/zakona o izmenama i dopunama Zakona br.03/L-007 o vanparničnom postupku;
8. Razno.

 

Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  

Kontakt

 
Visar Krasniqi Pozicija: Koordinator E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 637; 045 386 999
 
 
Mirlinda Kolgeci Pozicija: Zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 605; 044 973 651
 
 
Fatbardha Boletini Pozicija: Zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 634; 045 359 359