Komisija za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije

  • Utorak, 06.03.2018 11:00
  • Sednica Komisije Sala: N204
  •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednica održanih 23.1.2018. i 30.1.2018. godine;
3. Adresiranje Predsedavajućeg Sudskog saveta Kosova o sudskom sistemu;
4. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima Funkcionalne komisije na N/zakona br.06/L-039 o Geloškoj službi Kosova;
5. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima Funkcionalne komisije na N/zakona br.06/L-034 o izmenama I dopunama Zakona br.04/L-034 o Kosovskaoj agenciji za privatizaciju, izmenjen I dopunjen sa Zakonom br. 04/L-115 I Zakonom br.05/L-080.
6. Razno.

 

Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
  •  

    Sednica Komisije

    Utorak, 06.03.2018 11:00
     

Kontakt

 
Visar Krasniqi Pozicija: Koordinator E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 637; 045 386 999
 
 
Mirlinda Kolgeci Pozicija: Zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 605; 044 973 651
 
 
Fatbardha Boletini Pozicija: Zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 634; 045 359 359