• Sreda, 30.04.2014 11:00
 • Sednica odbora Sala: C 203
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnik sa sednica Komisije od 16.04.2014 godine.;
3. Razmatranje Godišnjeg financijskog izveštaja Kosovske agencije za privatizaciju za 2013. godinu;
4. Razmatranje Godišnjeg financijskog izveštaja Agencije protiv korupcije za 2013. godinu;
5. Razmatranje financijskog izveštaja Sudskog instituta Kosova za 2013;
6. Razmatranje Nacrta zakona br. 04/L-270 o izmeni i dopuni Zakona o javnim preduzeæima sa amandmanima funkcionalne komisije za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu i industriju;
7. Razmatranje predloga Izbornog panela Centralne banke Kosova za popunu radnog mesta jednog neizvršnog èlana Odbora CBK-a,
8. Razno.

 • Utorak, 22.04.2014 11:00
 • Sednica odbora Sala: C 203
 •  

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje Godišnjeg financijskog izveštaja Državne agencije za zaštitu liènih podataka za 2013. godinu;
3. Razmatranje financijskog izveštaja Nezavisne komisije za medije za 2013. godinu;
4. Razmatranje Nacrt Zakona o opštim izborima u Republici Kosova sa amandmanima Funkcionalne komisije za zakonodavstvo;
5. Razmatranje Nacrta zakona br. 04/L-241 o oružju, sa amandmanima funkcionalne Komisije unutrašnje poslove, bezbednost i nadgledanje KBS-a;
6. Razmatranje Nacrta zakona br. 04/L-242 o izmenima i dopunima Zakona br. 03/L-246 o opremanju oružjem, municijom i odgovarajuæom bezbednosnom opremom za državnih institucija ovlašæene za bezbednost, sa amandmanima funkcionalne Komisije unutrašnje poslove, bezbednost i nadgledanje KBS-a;
7. Razmatranje Nacrta zakona br. 04/L-262 o zabrani udruživanja u stranim oružanim sukobima van teritorije zemlje sa amandmanima funkcionalne Komisije unutrašnje poslove, bezbednost i nadgledanje KBS-a;
8. Razno.

 

 • Sreda, 16.04.2014 11:00
 • Sednica odbora Sala: C 203
 •  

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice Komisije od 08.04.2014. godine;
3. Razmatranje Godišnjeg financijskog izveštaja Autoriteta civilne avijacije za 2013. god;
4. Razmatranje Godišnjeg financijskog izveštaja Kancelarije regulatora za vodovod i kanalizaciju za 2013. godinu;
5. Razmatranje Godišnjeg financijskog izveštaja Agencije za besplatnu pravnu pomoæ za 2013. godinu;
6. Razmatranje predloga Komisije za izbor èlanova Upravnog odbora Fonda penzijskih štediša Kosova;
7. Razmatranje Nacrta zakona br. 04/L-239 o zaštiti od buke sa amandmanima funkcionalne Komisije za poljoprivredu, šumarstvo, životnu sredinu i prostorno planiranje;
8. Razmatranje izveštaja sa preporukama radne grupe Komisije za budžet i financije o preporukama Komisije za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu i industriju, u vezi funkcionisanja Agencija i Nezavisnih regulatora koje izveštavaju Skupštini;
9. Razno.

 

Zapisnik
 • Utorak, 08.04.2014 11:00
 • Sednica Komisije Sala: C 203
 •  

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice Komisije od 02.04.2014. godine;
3. Razmatranje Nacrta zakona o ratifikaciji Sporazuma o izvoznom kreditu izmeðu Republike Kosova i Unicredit Bank Austria A.G. za finansiranje projekta „Modernizacija sistema edukacije na Kosovu putem e- edukacije ;
4. Razmatranje Godišnjeg finansijskog izveštaja nezavisne komisije za rudnike i minerale za 2013. godinu;
5. Razmatranje preporuka komisije za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu i industriju u vezi funkcionisanja Nezavisnih agencija i regulatora koje izveštavaju Skupštini;
6. Razno.

Zapisnik
 • Sreda, 02.04.2014 11:00
 • Sednica odbora Sala: C 203
 •  

Dnevni red


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednica Komisije, održanih 26.03.2014. i 27.03.2014.;
3. Razmatranje Nacrta zakona o zdravstvenom osiguranju, sa amandmanima Funkcionalne komisije za zdravstvo, rad i socijalno staranje,
4. Razmatranje godišnjeg finansijskog izveštaja Kosovske agencije za imovinu za 2013.
5. Razmatranje godišnjeg finansijskog izveštaja Agencije za menadžiranju memorijalnih kompleksa Kosova za 2013.
6. Razamtranje Nacrt zakona br.04/L-240 o Antidampinškim i Kompenzatornim Merama, sa amandmanima funkcionalne Komisije za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu i industriju,
7. Razno.

 

 

Zapisnik
Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica odbora

  Sreda, 16.04.2014 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 08.04.2014 11:00
   
 •  

  Sednica odbora

  Sreda, 02.04.2014 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 26.03.2014 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 12.03.2014 11:00
   
 • Predsednica

  Grupa:

 • 1. Zamenica predsednika

  Grupa:

 • 2. Zamenica predsednika

  Grupa:

Članovi Grupa

Kontakt

 
Vilson Ukaj Pozicija: Koordinator Odbora E-mail: [email protected] Telefon: 038/211-295