Vesti

Februar 2012

 • Sreda, 29.02.2012

  Predsednik Skupštine dr Jakup Krasniæi primio je bivše predsednike Albanije g- dina Alfreda Moisiua i g- dina Redžepa Mejdanija

  Evropske integracije su od posebnog znaèaja za Kosovo čitaj više

 • Sreda, 29.02.2012

  Sa sednice Komisije za spoljne poslove

  Razmatrano je sprovoðenje Plana i programa rada Komisije Tokom marta na Komisiji æe izveštavati: ministar dijaspore Makoli i zamenica premijera Tahiri Èlanovi Komisije zahtevaju originalni tekst sporazuma o predstavljanju Kosova na regionalnim inicijativama, kao i službeni prevod tog teksta Èlan Komisije Šaip Muja pokrenuo je ponovo pitanje... čitaj više

 • Sreda, 29.02.2012

  Sa sednice Komisije za zdravstvo, rad i socijalna pitanja...

  Podržani su amandmani radne grupe N/zakona o registrovanju i evidentiranju nezaposlenih i onih koji traže posao čitaj više

 • Sreda, 29.02.2012

  Sednica Komisije za obrazovanje...

  Podržava se procesuiranje na drugo razmatranje N/zakona o javnom prenosu na Kosovu čitaj više

 • Utorak, 28.02.2012

  Sa Konferencije „Nadležnosti i uloga Predsednika….“

  Kosovu je potreban ceremonijalni predsednik i Republika Kosova treba da se precizira kao parlamentarna Republika sa odvojenim i izbalansiranim vlastima, naglasio je predsednik Skupštine, Jakup Krasniqi čitaj više

 • Utorak, 28.02.2012

  Javna rasprava Komisije za obrazovanje, kulturu, omladinu, sport, javnu upravu, lokalnu samoupravu i medije

  Zajednice umetnika veoma zainteresovana za obogaæivanje sadržaja Nacrta zakona koji je ocenjen da sadrži dobru osnovu za stvaranje uslova za unapreðenje pozorišne delatnosti na Kosovu čitaj više

 • Utorak, 28.02.2012

  Sa sednice Komisije za prava i interese zajednica i povratak

  Èlanovi komisije su usvojili Nacrt zakona br. 04/L-62 o Selu Velika Hoèa, sa Izveštajem funksionalne Komisije za Poljoprivredu, Šumarstvo, Ruralni razvoj, sredinu i Prostorno planiranje, sa amandmanima koja èe se proslediti radi usvajanja u Skupštini Republike Kosova čitaj više

 • Utorak, 28.02.2012

  Sa Komisije za poljoprivredu....

  Projekat „ Da oèistimo Kosovo“ æe se realizovati 24 maja 2012 čitaj više

 • Utorak, 28.02.2012

  Sa sednice Komisjie za ekonomski razvoj...

  Komisija nije podržala predlog odluku Vlade za jednog èlana Borda Kancelarije regulatora energije čitaj više

 • Ponedeljak, 27.02.2012

  Sednica Predsedništva Skupštine

  Plenarna sednica æe se održati 1.marta Biæe razmatrana tri nacrta zakona i nekoliko izveštaja i preporuka Zahtev Pokreta „Samoopredeljenje“ za održavanje vanredne sednice nije naišao na podršku Skupština treba da se upozna sa originalnim tekstom sporazuma iz Brisela Premijer Kosova treba da upozna zakonodavni organ... čitaj više

 • Ponedeljak, 27.02.2012

  Sa sednica Komisije za budžet i finansije

  Razmotran je zahtev RTK-a za pokrivanje troškova revizije performansije RTK-a, i dva nacrta zakona sa mandmanima funkcionalnih komisija čitaj više

 • Ponedeljak, 27.02.2012

  Sednica Komisije za evropske integracije

  Zamenik premijera i ministar Pravde, g. Hajredin Kuçi, izveštavao je danas u Komisiji za evropske integracije. Tim povodom on je rekao da su izvršene izmene u nadležnostima i sastavu sudija u Posebnom veæu, smanjen je broj sudija EULEX-a, a poveæan broj domaæih sudija. On je dalje dodao da MP stvara još bolje uslove za sudstvo, a naglasio je... čitaj više

 • Ponedeljak, 27.02.2012

  Sednica Komisije zakonodavstva

  Podržano je dva Izveštaja sa amandmanima funkcionalnih komisija. Poslanik Halit Krasniqi odreðen je za èlana Skupštine u Vladinoj komisiji za priznavanje statusa bivshim politièkim zatvorenicima i progonjenima. čitaj više

 • Ponedeljak, 27.02.2012

  Komisija za ekonomski razvoj susrela se sa partnerima iz civilnog društva i NVO-a

  USAID, NDI, GAP, INDEP, i partneri iz civilnog društva obeæali su podršku za realizaciju obaveza koje proizilaze iz Plana rada čitaj više

 • Petak, 24.02.2012

  Sa javne debate Komisije za ekonomski razvoj...

  Oblast civilne avijacije je primer profesionalnih kapaciteta koje ima Kosovo N/zakona o osnivanju Agencije za usluge vazdušne navigacije je u funkciji daljeg restrukturisanja civilne avijacije na Kosovu čitaj više

 • Petak, 24.02.2012

  Sa sednice Komisije za prava i interese zajednica i povratak

  Posle sveobuhvatne rasprave èlanovi Komisije su podržali dalje procesiranje tri Nacrta zakona (radi usvajanja) u Skupštini Republike Kosova čitaj više

 • Petak, 24.02.2012

  Sednica Komisije za unutrašnje poslove, bezbednost i nadgledanje KBS-a

  Podržan je Izveštaj Komisije o Nacrtu zakona o penzijama pripadnika KBS-a, br.04/L-84 i Nacrtu zakona o humanitarnom deminiranju, br.04/L-89. Nakon odluke Predsednika Republike da se ovaj N/zakona preispita, podržan je izveštaj sa preporukama Komisije na Nacrt zakona o policiji, čitaj više

 • Petak, 24.02.2012

  Okrugli sto Grupe žena poslanica

  Predstavljanje žene u medijama ima potrebe za poboljšanjem Profesionalne žene treba da jaèaju njihovu poruku u medijima Poštovati Zakon o ravnopravnosti polova u programskim šemama pisanih i elektronskih medija čitaj više

 • Petak, 24.02.2012

  Nova grupa pripravnika poèela rad u Skupštini

  Sekretar Skupštine, Ismet Krasniqi, je zahvalio dosadašnje pripravnike za rad i njihov doprinos, dok je poželeo dobrodošlicu novoj grupi čitaj više

 • Petak, 24.02.2012

  Poslanice Donika Kadaj-Bujupi i Vjosa Osmani doèekale su poslanika Bundestaga, g. Juratoviæ

  čitaj više

 • Četvrtak, 23.02.2012

  Predsednik Skupštine Krasniqi primio je g-dina Fleckenstein i g-ðu Fajon

  Produbljuje se saradnja izmeðu Evropskog parlamenta i Skupštine Kosova Srbija treba da poštuje postignute dogovore čitaj više

 • Četvrtak, 23.02.2012

  Sa sednice Komisije za ekonomski razvoj ...

  Komisija je razmatrala dva n/zakona čitaj više

 • Četvrtak, 23.02.2012

  Sednica Pod-komisije za mandate, imunitet i Poslovnik Skupštine

  Komisija je razmatrala mociju PG Pokreta „Vetëvendosje „ Èlanovi Komisije su veæinom glasova konstatovali da nije bilo kršenja proceduralnih pravila u toku vandredne sednice održane 31 januara čitaj više

 • Četvrtak, 23.02.2012

  Predsednik Komisije za unutrašnje poslove...Isufi, susreo se sa predsednikom NSNAM, kao i sa predsednikom opštine Bujanovac

  Predsednik Komisije Ahmet Isufi, se obavezao da æe zabrinutosti graðana Preševske doline podneti u Skupštini Kosova kao i da æe pružiti svaku podršku za podržavanje Albanaca koji žive u tom kraju čitaj više

 • Sreda, 22.02.2012

  U Drenas su promovisane tri knjige Predsednika Parlamenta Krasniqi

  Jakup Krasniqi istorièar, nije dozvolio da postane talac politike i njenih interesa, nego je saèuvao njegovu nauènu konsistenciju, i Jakup Krasniqi politièar, nije nikada dozvolio da postane rob prošlosti, nego je to posmatrao u procesu, u skladu sa zahtevima vremena, naglasio je poslanik Hydajet Hyseni čitaj više

 • Sreda, 22.02.2012

  Protiv-reagovanje Predsednika Skupštine Kosova, dr. Jakup Krasniqi, na odgovor menadžmenta Feronikla, u vezi sa zabrinutostima organizacija za životnu sredinu i graðana o nivou zagaðenja životne sredine

  Debatu o zagaðenju životne sredine usmeriti na institucionalni put i okrugle stolove profesionalaca čitaj više

 • Sreda, 22.02.2012

  Sednica Komisije za nadgledanje javnih finansija

  Razmatran je godišnji finansijski predlog plana o aktivnostima Komisije i ažuriranje postojeæe liste eksperta za 2012 godinu čitaj više

 • Sreda, 22.02.2012

  Sa sednice Komisije za ljudska prava ...

  Komisija je razmatrala peticiju sela Grejkoc SO Suva Reka čitaj više

 • Utorak, 21.02.2012

  Predsednik Skupštine Krasniæi uputio sauèešæe g-ði Jozefini Topali

  Institucije i narod Kosova teško su doživeli ubistvo i napad na albanske vojnike čitaj više

 • Utorak, 21.02.2012

  Sednica Komisije za budžet i finansije

  Komisija je podržala amandmane na Nacrt zakona o izmeni i dopuni Zakona o poreskoj administraciji i procedure i amandmane na Nacrt zakona o igrama na sreæu čitaj više

 • Utorak, 21.02.2012

  Sednica Komisije za ekonomski razvoj.....

  Komisija je razmatrala dva nacrta zakona čitaj više

 • Utorak, 21.02.2012

  Èlanice Borda grupe žene poslanica, g-ða Donika Kada Bujupi i Alma Lama, primile su danas grupu profesorica iz Prištinskog Univerziteta

  GŽP podržaæe poboljšanje položaja žene u najvišim nauènim – obrazvonim organima Kosova čitaj više

 • Ponedeljak, 20.02.2012

  Sednica Predsedništva Skupštine

  Plenarna sednica održaæe se 1 marta Razmatraæe se izveštaji i preporuke, kao i n/zakoni koji ispunjavaju uslove za procesuiranje na sednici čitaj više

 • Ponedeljak, 20.02.2012

  Izjava Predsednika Skupštine Kosova, dr. Jakup Krasniqi u vezi sa zagaðenjem životne sredine od strane NewCO „Ferronikeli“

  Preduzeti mere za zaštitu životne sredine čitaj više

 • Ponedeljak, 20.02.2012

  Reagovanje Kabineta Predsednika Skupštine

  Komisija imenovana od Predsednika na dužnosti pridržavala se svim zakonskim kriterijumima čitaj više

 • Ponedeljak, 20.02.2012

  Od Komisije za poljoprivredu ...

  Naši proizvoðaèi izvoze i u države EU, gde je kontrola prehrambenih proizvoda veoma rigorozna čitaj više

 • Ponedeljak, 20.02.2012

  Sa sednice Komisije za obrazovanje,kulturu,omladinu,sport,javnu upravu,lokalnu samoupravu i medije

  Podržavani se amandmani na Nacrt zakona o bibliotekama, br. 04/L-97 čitaj više

 • Petak, 17.02.2012

  Predsednik Skupštine Kosova, dr. Jakup Krasniqi, posetio je danas Memorijalni spomenik „Adem Jashiri“ u Prekazu

  čitaj više

 • Četvrtak, 16.02.2012

  Sveèana sednica Skupštine Republike Kosova

  Obeležava se 17. februar – Dan nezavisnosti Republike Kosova Kosovo tokom èetiri godine nezavisnosti uèinilo je velike korake u pravcu izgradnje konsolidacije demokratske države Kosovo ulazi u petu godinu nezavisnosti, kao moderna evropska država čitaj više

 • Četvrtak, 16.02.2012

  Govor Predsednice Republike Kosovo, gospoðe Atifete Jahjaga na sveèanoj sednici Skupštine Kosova povodom èetvrte godišnjice proglašenja nezavisnosti Kosova

  čitaj više

 • Četvrtak, 16.02.2012

  Govor Predsednika Krasniqi na otvaranju Sveèane sednice Skupštine, u èast èetvrte godišnjice proglašenja Nezavisnosti Kosova

  čitaj više

 • Četvrtak, 16.02.2012

  Govor Predsednika Vlade Republike Kosovo, Hashim Taçi na sveèanoj sednici Skupštine Kosova povodom èetvrte godišnjice proglašenja nezavisnosti Kosova

  čitaj više

 • Četvrtak, 16.02.2012

  Inaugurisan je renovirani aneks zgrade Skupštine

  Godinama je proširen prostor za poslanike, proširen je prostor kuæe graðana Kosova čitaj više

 • Četvrtak, 16.02.2012

  Sednica Komisije za unutrašnje poslove , bezbednost i nadgledanje BSK-a

  Bezbednsosne institucije moraju biti u stanje pripravnosti, buduæi da zbog obilnih snežnih padavina mogu biti poplave u zemlji, naglasili su èlanovi komisije čitaj više

 • Sreda, 15.02.2012

  Plenarna sednica Skupštine Kosova

  Podržan je u naèelu Nacrt zakona o izmeni i dopuni Zakona o porezu na dodanu vrednost Skupština je usvojila Deklaraciju protiv referenduma paralelnih struktura u severnim opštinama Kosova Poslanici su usvojili Nacrt zakona o savetodavnim uslugama za poljoprivredu i ruralni razvoj, kao i Nacrt zakona o arhivama Usvojen je Predlog -... čitaj više

 • Sreda, 15.02.2012

  Deklaracija o nezakonitom proglašenju referenduma na severu Kosova

  Skupština Republike Kosova odbacuje i proglašava protivpravnim i nevažeæim Referendum paralelnih struktura u severnim opštinama Kosova, finansiranih i usmerenih od Republike Srbije protiv nezavisnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Kosova čitaj više

 • Sreda, 15.02.2012

  Predsednik Skupštine Krasniqi primio je Regionalnog direktora NDI-a Roba Benjamina

  Predsednik Skupštine Krasniqi informisao je Regionalnog direktora NDI-a o toku razvoja i poveæanju kapaciteta administracije Skupštine i tom prilikom je visoko ocenio doprinos koji je NDI-a dao u ovom pravcu čitaj više

 • Sreda, 15.02.2012

  Govor predsednika Skupštine Krasniæija, na sednici formiranja Nacionalnog veæa protiv korupcije

  Institucije koje imaju za obavezu da štite javni novac graðana još uvek nisu funkcionalne za obavljanje svojih dužnosti shodno Ustavu i usvojenim zakonima. Kosovsko društvo i institucije Kosova tokom ovih godina nisu uspele da suzbiju na dovoljnom stepenu ni jednu formu organizovanog kriminala čitaj više

 • Sreda, 15.02.2012

  Formirana je Komisije za poèetak procedure o imenovanju dva sudija u ustavnom sudu Kosova

  Komisijom æe predsedavati dr. Jakup Krasniqi, predsednik Skupštine Kosova, dok za zamenike su imenovani Ismet Beqiri i Saša Milosavljeviæ čitaj više

 • Sreda, 15.02.2012

  Sa sednice Komisije za zdravstvo, rad i socijalna pitanja

  Podržan je završni izveštaj u vezi N/zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnim i porodiènim uslugama čitaj više

 • Sreda, 15.02.2012

  Sutra se inauguriše renovirani aneks zgrade Skupštine

  čitaj više

 • Utorak, 14.02.2012

  Sa sednice Komisije za budžet i finansije

  Komisija je podržala Nacrt zakona o penzijama pripadnika Bezbednosnih snaga Kosova, Nacrt zakona o humanitarnoj deminaciji i Nacrt zakona o nezavisnoj komisiji za medije, sa amandmanima funkcionalnih komisija čitaj više

 • Utorak, 14.02.2012

  Sa sednice Komisije za poljoprivredu...

  Razmatrani su amandmani na Nacrt zakona o Velikoj Hoèi čitaj više

 • Utorak, 14.02.2012

  Sa sednice Komisije za ekonomski razvoj...

  Komisija je usvojila Nacrt statuta Kosovskog autoriteta za konkurenciju čitaj više

 • Ponedeljak, 13.02.2012

  Sednica Predsedništva Skupštine

  Skupština zaseda dva puta tokom ove nedelje Sveèana sednica povodom 4-godišnjice nezavisnosti, održaæe se 16.februara, a dan ranije æe se održati redovna sednica Skupštine Biæe razmatran Predlog-Plan rada Skupštine za 2012. kao i tri nacrta zakona čitaj više

 • Ponedeljak, 13.02.2012

  Sednica Komisije za zakonodavstvo

  Razmatran je zahtev Ustavnog suda o predmetu KO 05/12 čitaj više

 • Ponedeljak, 13.02.2012

  Sa sednice Komisije za poljoprivredu ...

  Komisija je razmatrala Nacrt zakona o otpadu, dok æe se Nacrt zakona o Kosovskoj agenciji za zaštitu od zraèenja i nuklearne sigurnosti, razmatrati na narednoj sednici čitaj više

 • Nedelja, 12.02.2012

  Izjava Predsednika Skupštine Krasniqi povodom tragedije u selu Restelica, Dragaš

  čitaj više

 • Petak, 10.02.2012

  Sa javne debate Komisije za budžet i finansije

  Diskutovano je o N/zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatnu vrednost N/zakona se uglavnom odnosi na izmene norme poreza na nepokretnu imovinu čitaj više

 • Petak, 10.02.2012

  Komisija za unutrašnje poslove bezbednost i nadgledanje BSK, sastala se sa bivšim komisionarom oružanih snaga Nemaèke g-din Reinhold Robbe

  Razgovaralo se o moguænosti parlamentarne saradnje sa Nemaèkim bundestagom, sa naglaskom na oblasti sigurnosti, kao i o moguænosti mehanizma koji štiti prava vojnika čitaj više

 • Sreda, 08.02.2012

  Sa javne rasprave Komisije za budžet i finansije

  Diskutovano je o Nacrtu zakonu o bankama, mikrofinansijskim institucijama i ne bankarskim finansijskim institucijama Predstavnici CBK, eksperti, predstavnici banaka i civilnog društva dali su svoje primedbe i pružili preporuke na ovaj nacrt zakona čitaj više

 • Sreda, 08.02.2012

  Javna debata Komisije za ljudska prava, ravnopravnost polova...

  Potreba za Zakon o slepim licima je odavno postojala čitaj više

 • Sreda, 08.02.2012

  Sa sednice Komisije za nadgledanje Kosovske obaveštajne agencije

  Komisija je razmatrala Plan rada za 2012 čitaj više

 • Utorak, 07.02.2012

  Predsednik Parlamenta, Krasniqi, primio je Specijalnog predstavnika EU-a, za Kosovo, Samuel Žbogar

  Zajednièki treba da uèinimo reforme za ubrzanje puta za integraciju Kosova u EU-u Ozbiljna angažovanja institucija Kosova za realizaciju najviših standarda za prava manjinskih zajednica Zvanièni Beograd je instrumentalizovao jedan broj srpskih graðana Kosova i ometa stabilizaciju stanja na severu naše zemlje čitaj više

 • Utorak, 07.02.2012

  Sa javne rasprave Komisije za zakonodavstvo

  Komisija za zakonodavstvo je održala javnu raspravu o Nacrtu – kriviènog zakona Republike Kosova Voðena je svestrana diskusija upravo za èlan 37 i 38 Nacrta - kriviènog zakona Kosova, koji se odnosi sa radom novinara čitaj više

 • Utorak, 07.02.2012

  Sa sednice Komisije za poljoprivredu...

  Razmatran je N/zakona o Kosovskoj agenciji za zaštitu od zraèenja i nuklearnoj bezbednosti i N/zakona o istorisjkom centru Prizrena čitaj više

 • Utorak, 07.02.2012

  GŽP-a, USAID i DEMI saraðuju poveæanje efikasnosti administriranja opština

  čitaj više

 • Utorak, 07.02.2012

  Sa sednice Komisije za ekonomski razvoj....

  Formirana je radna grupa za nadgledanje sprovoðenja Zakona o zaštiti konkurencije. čitaj više

 • Ponedeljak, 06.02.2012

  Sa sednice Predsedništva Skupštine

  Razmatrane su pripreme za obeležavanje 4-godišnjice nezavisnosti Kosova Skupština æe se sastati naredne sednice, Tri poslanika Kosova uèestvuju na bilateralnoj konferenciji u Zagrebu – Hrvatska na temu: „Republika Hrvatska i Republika Kosovo – izgradnja efikasne Alijanse za podršku stabilnosti i bezbednosti“ čitaj više

 • Ponedeljak, 06.02.2012

  Govor dr. Jakup Krasniqia na manifestaciji “55 godina romana “Zmije krvi” Adem Demaçia

  čitaj više

 • Ponedeljak, 06.02.2012

  Sa sednice komisije za zdravstvo, rad i socijalno staranje

  Razmatrani su amandmani na Nacrt zakona o registraciji i evidenciji nezaposlenih, kao i lica koja traže posao čitaj više

 • Ponedeljak, 06.02.2012

  Sa sednice Komisije za zakonodavstvo

  Podržana su tri izveštaja sa amandmanima funkcionalnih komisija čitaj više

 • Ponedeljak, 06.02.2012

  Sa Sednice Komisije za evropske integracije

  Podržani su nekoliko nacrta zakona, sa amandmanima funkcionalnih komisija čitaj više

 • Petak, 03.02.2012

  Bord Grupe žena poslanica posetila je Junik

  Pedeset posto sektora rukovode žene čitaj više

 • Petak, 03.02.2012

  Sednica Komisije za poljoprivredu, šumarstvo, prostorno planiranje i životnu sredinu

  Razmatran je N/zakona o istorijskom centru Prizrena čitaj više

 • Četvrtak, 02.02.2012

  Sa plenarne sednice Skupštine

  Skupština je razmatrala èetiri nacrta zakona Premijer Thaçi obavezuje se pred poslanicima da æe poštovati Rezoluciju o završetku nadgledanja Nezavisnosti i da æe u dijalogu sa Srbijom egzekutiva zemlje odgovoriti zahtevima Skupštine i meðunarodnim obavezama čitaj više

 • Sreda, 01.02.2012

  Predsednik Skupštine Krasniqi primio je predstavnika Pokreta nezaposlenih

  Pokret nezaposlenih je nepolitièka organizacija i èini napore za smanjenje nezaposlenosti na Kosovu Institucije Kosova su angažovane za sveobuhvatni ekonomski razvoj Kosova čitaj više

 • Sreda, 01.02.2012

  Sa sednice Komisije za spoljne poslove

  Razmotren je i usvojen Plan i program rada Komisije za 2012. godinu čitaj više

 • Sreda, 01.02.2012

  Sa sednice Komisije za budžet i finansije

  Komisija je podržala tri n/zakona , odredila je radne grupe za nekoliko n/zakona i usvojila je plan rada za 2012 godinu čitaj više

 • Sreda, 01.02.2012

  Sednica Komisije za nadgledanje javnih finansija

  Podržan je Plan rada Komisje za 2012 godinu čitaj više

 • Sreda, 01.02.2012

  Sa sednice Komisije za ljudska prava...

  Komisija je donela odluku da se obrati Predsedništvu Skupštine da na jednoj od narednih sednica uvrsti na dnevni red peticiju Koalicije penzionera Kosova čitaj više

 • Sreda, 01.02.2012

  Sasatank žena poslanica sa Holandskim ambasadorom , Robert Bosch

  Spremnost za podršku inicijativama poslanica čitaj više