Vesti

Mart 2012

 • Subota, 31.03.2012

  Izjava predsednika Skupštine Krasniqi povodom hapšenja dva pripadnika Policije Kosova

  čitaj više

 • Petak, 30.03.2012

  Nije održana plenarna sednica Skupštine

  O datumu održavanja sednice æe odluèiti Predsedništvo Skupštine čitaj više

 • Petak, 30.03.2012

  Predsednik Parlamenta Krasniqi primio izvestioca za Kosovo, Lunaèek

  Rezolucija o Kosovu Evropskog parlamenta je napredak za zemlju i pozitivan podstrek za zemlje koje je još uvek nisu priznale da to uèine Ustavne i izborne reforme koje èini Kosovo i poveæanje efikasnosti rada u institucijama Kosova utièu na poveæanje njegovog pozitivnog imidža na meðunarodnoj areni čitaj više

 • Petak, 30.03.2012

  GŽP primilaje izvestioca za Kosovo u Evropskom parlamentu gospoðu Urlike Lunaèek

  Angažovanje na ubrzavanju procesa integracije Kosova u EU čitaj više

 • Četvrtak, 29.03.2012

  Plenarna sednica Skupštine

  Podržan Nacrt zakona br. 04/L-46 o javnom emiteru na Kosovu Poslanici su napustili današnju plenarnu sednicu zbog toga što se, kako su izjavili šefovi triju parlamentarnih grupa (LDK, Vetëvendosje i AAK), u Skupštini usvajaju zakoni koji su u suprotnosti sa Ustavom Republike Kosova čitaj više

 • Četvrtak, 29.03.2012

  Sa posete delegacije Komisije za unutrašnje poslove Nemaèkoj

  Poseta je organizovana od Federalnog ministartva za ekonomsku saradnju i razvoj Nemaèke i deo je projekta „Demokratska kontrola sektora bezbednosti“ čitaj više

 • Sreda, 28.03.2012

  Èelnik Skupštine Krasniqi, doèekao Irskog homologa g. Wiliam Hay

  Angažovanja za produbljenje još veæe saradnje izmeðu dveju parlamenata Potpisuje se sporazum iz oblasti dotiène administrativne saradnje čitaj više

 • Sreda, 28.03.2012

  Ministar Makolli je, pred Komisijom, podneo izveštaj o aktivnostima Ministarstva dijaspore

  Èlanovi Komisije za spoljne poslove izrazili brojna uznemirenje o stanju našeg dijaspore u raznim zemljama sveta, uz sugestije za ministra o merama što treba preduzeti radi poboljšanja stanja čitaj više

 • Sreda, 28.03.2012

  Sa sednice Komisije za zdravstvo, rad i socijalna pitanja

  Ministar Agani izveštavao je u vezi odvijanja u zdravstvu Kosova Èlanovi Komsiije inicirali su njihovu zabrinutost u vezi niza pitanja koja se odnose na probleme i izazove sa kojima se suoèava zdravstvo čitaj više

 • Sreda, 28.03.2012

  Sa javne rasprave Komisije za ljudska prava, ravnopravnost polova.....

  Intervencija Vlade u budžetskoj nezavisnosti ove institucije, neisplaèivanje plate zamenicima Narodnog advokata i nedostatak tehnièkih prostorija, predstavljaju velik izazov u primenjivanju Zakona, naveo je Kurteshi čitaj više

 • Sreda, 28.03.2012

  Sa sednice Komisije za budžet i finansije

  Ministar finansija Bedri Hamza izveštavao je danas pred Komisijom za Budžet i finansije o ispunjavanju obaveza koja proizilaze iz izveštaja Evropske komisije o progresu Kosova za 2011. godinu. Podržan je Srednjorošni okvir rashoda Skupštine za period 2013 – 2015. god. čitaj više

 • Sreda, 28.03.2012

  Sa sednice Komisije za ljudska prava ...

  Komisija je usvojila u naèelu N/zakona o slepim i poluslepim licima čitaj više

 • Utorak, 27.03.2012

  Govor predsednika Krasniqi na inauguracionom sastanku Nacionalnog saveta za Evropske integracije

  Buduænost regiona u ujedinjenoj Evropi – garancija za život u miru i blagostanju čitaj više

 • Utorak, 27.03.2012

  Èlanovi Komisije za evropske integracije sastali se sa delegacijom EU-a koju je predvodio predsedavajuæi jedinice za Kosovo u Briselu, Lawrence Meredith

  Komisija je razmotrila i podržala niz nacrta zakona sa amandmanima funkcionalnih komisija sa aspekta, kompatibilnosti sa zakonodavstvom EU-a čitaj više

 • Utorak, 27.03.2012

  Sa javne rasprave Komisije za ekonomski razvoj .....

  Nacdrt zakona o elektronskim komunikacijama unapreðuje nezavisnost RAT-a Nacrt zakona o elektronskim komunikacijama ima nameru da prati promene u informativnoj tehnologiji i promovisanju konkurencije čitaj više

 • Utorak, 27.03.2012

  GŽP-a produbljuje saradnju sa Ambasadom Francuske

  čitaj više

 • Ponedeljak, 26.03.2012

  Sednica Predsedništva Skupštine

  Utvrðen je dnevni red za plenarnu sednicu koja æe se održati 29 marta Razmatraæe se pet n/zakona i nekoliko predloga odluka Vlade Poslanici æe razmatrati i Prostorni plan Zone od osebnog interesa „ Generalni štab OVK-a u Kleèki i Divjaku“ čitaj više

 • Ponedeljak, 26.03.2012

  Sa sednice Komisije za poljoprivredu.......

  Komisija je usvojila amandmane na Nacrt zakona o Istorijskom centru Prizrena čitaj više

 • Ponedeljak, 26.03.2012

  Sednica Komisije za zakonodavstvo

  Razmatran je Izveštaj sa amandmanima Funkcionalne komisije na Nacrt zakona br. K4/L-46 o javnom prenosniku na Kosovu Èlanovi Komisije su izneli svoje uznemirenje u vezi 4 amandma na Nacrt zakona (amandmani 8, 6, 3 i 16). čitaj više

 • Ponedeljak, 26.03.2012

  Sa sednice Komisije za prava i interese zajednica i povratak

  čitaj više

 • Ponedeljak, 26.03.2012

  NDI nastavlja da podržava GŽP

  čitaj više

 • Ponedeljak, 26.03.2012

  Završena je „Nedelja žene“

  Grupa žena poslanika je dodelila pohvalnice 11 liènostima čitaj više

 • Subota, 24.03.2012

  Izjava èelnika Skupštine Krasniæija povodom 13-godišnjice napada NATO-a na srpske vojne i policijske ciljeve

  čitaj više

 • Subota, 24.03.2012

  Predsednik Skupštine Krasniqi uèestovao je na manifestaciju „Epopeja OVK u Dukagjini“

  Epopeje u Prekaze i Gloðane nadahnula su i mobilisale desetine hiljada boraca za konaène i pobednièke bitke Kako juèe u ratu i danas u miru, velike obaveze prema zemlji se na najbolji naèin obavljaju udruženim snagama, jer je jedan ideal za otadžbinu čitaj više

 • Petak, 23.03.2012

  Sa sednice Komisije za budžet i financije

  Komisija je usvojila dva nacrt zakona čitaj više

 • Petak, 23.03.2012

  Sednica Komisije za unutrašnje poslove, bezbednost i nadgledanje KBS

  Diskutovano je o ispunjavanju obaveza iz Plana delovanja Skupštine Kosova o evropskim integracijama čitaj više

 • Četvrtak, 22.03.2012

  Predsednik Skupštine Krasniæi primio delegaciju italijanskih parlamentaraca Skupštine OEBS-a, koju je predvodio Riccardo Migliori

  Razmatraju se modaliteti kako bi Kosovo bilo deo Parlamentarne skupštine OEBS-a Kosovo je stalno èinilo kompromise, dok Srbija nije pokazala spremnost za implementaciju postignutih sporazuma čitaj više

 • Četvrtak, 22.03.2012

  Predsednik Skupštine Krasniæi primio zamenicu premijera za evropska pitanja Republike Makedonije g-ðu Teutu Arifi

  Posveæenost za uspostavljanje što boljih odnose partnerstva, koje treba stalno jaèati Ohridski sporazum je glavni stub stabilnosti Makedonije čitaj više

 • Četvrtak, 22.03.2012

  ZAJEDNIÈKA DEKLARACIJA

  čitaj više

 • Četvrtak, 22.03.2012

  Komisija za spoljne poslove imala je susret sa delegacijom italijanskih parlamentaraca pri OEBS-u

  Obostrani interes za produbljivanje meðuparlamentarne saradnje Da se pronaðu moguænosti da se èuje glas Kosova u Parlamentarnoj asambleji OEBS-a Kurti i Komisija za spoljne poslove pozivaju se u zvaniènu posetu Rimu čitaj više

 • Četvrtak, 22.03.2012

  Sa sednice Komisije za poljoprivredu, šumarstvo, ruralni razvoj, životnu sredinu i prostorno planiranje

  Razmatranje zakona koji proizilaze iz celokupnog paketa predsednika Ahtisari o statusu Kosova prevazilazi okvirne odnose pozicija – opozicija, naglasio Premijer Thaçi Komisija je usvojila amendmane na Nacrt zakona o V. Hoèi čitaj više

 • Četvrtak, 22.03.2012

  Predsednik Skupštine Krasniæi održao sastanak sa predsednicima parlamentarnih komisija

  Diskutovano je o toku razmatranja i usvajanja nacrta zakona čitaj više

 • Četvrtak, 22.03.2012

  Sa sednice Komisije za budžet i finansije

  Podržani su amandmani na Nacrt zakona o bankama, mikrofinancijskim i ne bankarskim financijskim institucijama čitaj više

 • Četvrtak, 22.03.2012

  Sednica Komisije za ekonomski razvoj...

  Komisija je usvojila u naèelu Nacrt zakona o javnim preduzeæima čitaj više

 • Četvrtak, 22.03.2012

  Sa sednice Podomisije za mandate, imunitete i Poslovnik Skupštine

  Razmotren je Poslovnik Skupštine Republike Kosova čitaj više

 • Sreda, 21.03.2012

  Predsednik Skupštine Krasniqi primio je predsednika Komisije za izmenu i dopunu Ustava Republike Kosova g-dina Arsim Bajrami

  Predsedniku Skupštine dostavljen je tekst predloga-ustavnih izmena čitaj više

 • Sreda, 21.03.2012

  Sednica Komisije za poljoprivredu….

  Ispunjavanje Sveobuhvatnog plana Predsednika Ahtisaari, pomaže nama i Kosovu da okonèamo nadgledanje nezavisnosti, rekao je predstavnik ICO-a, Pieter Feith Kosovo ima jedinstvenu podršku od EU-a, rekao je Premijer zemlje, Hashim Thaçi čitaj više

 • Sreda, 21.03.2012

  Rasprava Komisije za ljudska prava, ravnopravnost polova....

  Kosovska policija je ispunila sve preporuke upuæene od Komisije u vezi sprovoðenja Zakona protiv nasilja u porodici Nisko izricanje kazni za poèinioce dela nasilja u porodici, ne utièe na spreèavanje nasilja. čitaj više

 • Sreda, 21.03.2012

  Sa sednice Komisije za prava i interese zajednica i povratak

  Posle sveobuhvatne rasprave èlanovi Komisije su podržali dalje procesiranje šest Nacrta zakona (radi usvajanja) u Skupštini Republike Kosova čitaj više

 • Sreda, 21.03.2012

  Sa sednice Komisije za zdravstvo, rad i socijalna pitanja

  Usvojen je završni izveštaj u vezi N/zakona o registrovanju i evidentiranju nezaposlenih i onih koji traže posao čitaj više

 • Sreda, 21.03.2012

  Sastanak Grupe žena poslanica sa šefom Kancealrije EZ-e na Kosovu g-dinom Zhbogar

  Kancelarija EZ-e na Kosovu æe se angažovati i na projektu GŽP-a za kupovinu mobilne mamografije, ali i na poboljšanju promovisanja žena u medijima čitaj više

 • Utorak, 20.03.2012

  Predsednik Skupštine Krasniqi primio je specijalnog predstavnika Evropske zajendice na Kosovu g-dina Samuel Zhbogar

  čitaj više

 • Utorak, 20.03.2012

  Potpisan Memorandum o razumevanju izmeðu Administracije Skupštine Kosova i Parlamenta Bugarske

  Jaèaju meðuparlamentarne veze i raste nivo saradnje izmeðu službi administracija oba parlamenta Potpredsednik Skupštine Kosova, Xhavit Haliti, naglasio je stalnu težnju za profesionalizaciju Administracije Skupštine, ocenjujuæi u tom smislu znaèajnom i podršku Parlamenta Bugarske čitaj više

 • Utorak, 20.03.2012

  Sednica Komisije za nadgledanje javnih finansija

  Èlanovi Komisije zahtevali su od Vlade Kosova , da se odmah poène sa procedurom za izmenu i dopunu Zakona o osnivanju Kancelarije generalnog revizora i Kancelarije za reviziju na Kosovu , Zakona br. 03/L-075 Zakon æe u Skupštini biti u junu mesecu, obeæao je ministar Hamza čitaj više

 • Utorak, 20.03.2012

  GŽP-a primila je eksperta iz SAD-a g-ðu Juli R. Weeks

  Angažovanja za osnaživanje žena u afarizmu čitaj više

 • Ponedeljak, 19.03.2012

  Sednica Predsedništva Skupštine

  Plenarna sednica æe se održati 29 marta Dnevni red za ovu sednicu æe se završno utvrditi na narednoj sednici Predsedništva sa šefovima paralemntranih grupa Od 27-30 marta Kosovo æe posetiti predsdnik Parlamenta Severne Irske William Hay Spoljni revizor za reviziju finansijskih pregleda Kancelarije generalnog revizora za 2011 godinu, je... čitaj više

 • Ponedeljak, 19.03.2012

  Sastanak Komisije za obrazovanje, kulturu, omladinu, sport, javnu upravu, lokalnu samoupravu i medije

  Polna struktura uèenike i nastavnika u kosovskim školama je dobra Angažovanja za poveæanje kvaliteta studija, kao preduslov za pravu konkurenciju na tržištu znanja i rada Komisija je podržala dale procesiranje, u Skupštini, Nacrta zakona o bibliotekama u Republiku Kosova čitaj više

 • Ponedeljak, 19.03.2012

  Sednica Komisije za zakonodavstvo

  Èlanovi Komisije su podržali predlog-amandmane radne grupe u vezi nacrta Kriviènog zakonika Republike Kosova, kao i Zakon u celosti Podržan je i Godišnji izveštaj Pravosudnog instituta Kosova za 2011 godinu, kao i dva izveštaja sa amandmanima funkcionalnih komisija čitaj više

 • Ponedeljak, 19.03.2012

  Sa sednice Komisije za evropske integracije

  Podržani su tri nacrta zakona sa amandmanima funkcionalnih komisija Komisija je razmotrila, i podržala, i amandmane funkcionalnih komisija na Nacrt zakona br. 04/L-46 o javnom transmiteru na Kosovu čitaj više

 • Ponedeljak, 19.03.2012

  Sa susreta Komisije za rad... sa Švajcarskom vladinom radnom grupom socijalnih osiguranja

  Oèekuju se odgovarajuæi koraci u pospešivanju procesa pregovaranja o novom sporazumu socijalnih osiguranja izmeðu Republike Kosova i Švajcarske čitaj više

 • Ponedeljak, 19.03.2012

  Komisije za poljoprivredu, šumarstvo, ruralni razvoj, životnu sredinu i prostorno planiranje

  Kosovu je, za redovno snabdevanje pitkom vodom i adekvatno tretiranje crnih voda, potrebno više od milijarde i 250 miliona evra čitaj više

 • Nedelja, 18.03.2012

  Predsednik Skupštine Krasniqi izrazio sauèešæe porodici Šerifi, i uredništvu „Zëri“

  Tragièna smrt Petrita – veliki gubitak za porodicu i pisanom novinarstvu na Kosovu čitaj više

 • Subota, 17.03.2012

  Predsednik Skupštine Krasniqi osudio je napad na Ambasadu Makedonije

  čitaj više

 • Petak, 16.03.2012

  Predsednici parlamentarnih grupa sastali su se sa predstavnicima Svetske banke

  Razgovarano je o razvojnim projektima Kosova koji æe biti podržani od Svetske banke Prioritet ima poljoprivreda, energetika i obuèavanje kadra čitaj više

 • Petak, 16.03.2012

  Sednica Komisije za unutrašnje poslove, bezbednost i nadgledanje BSK

  Razmatran je Izveštaj Inspektorata Policije Kosova u vezi sa protestima od 14. januara, organizovanim od Pokreta Vetëvendosje čitaj više

 • Petak, 16.03.2012

  Rezolucija u vezi odrzaavanja izbora Srbije na Kosovu

  Skupština Republike Kosovo neæe dozvoliti održavanje izbora Srbije na Kosovu i obavezuje Vladu Republike Kosova da realizuje ovu odluku. čitaj više

 • Četvrtak, 15.03.2012

  Sednica Skupštine

  Republika Kosovo neæe dozvoliti ni jednoj susednoj državi, ili takozvanim njegovim predstavnicima, da organizuje izbore bilo koje vrste na teritoriji Republike Kosova, naglasio je premijer Thaçi. Usvojena je Dekleracija u vezi sa pretenzijama Srbije za organizovanje izbora i na Kosovu. Usvojeni su 3 nacrta zakona. čitaj više

 • Četvrtak, 15.03.2012

  U Strazburgu završeni radovi Petog meðuparlamentarnog susreta Evropski parlament – Kosovo

  Na kraju susreta, uèesnici su usaglasili konaèni tekst zajednièke deklaracije, u kojoj su sintetizovane diskusije tokom sastanka i doneti zajednièki stavovi delegacija čitaj više

 • Četvrtak, 15.03.2012

  Predsednici parlamentarnih grupa sastali su se sa predstavnicima Svetske banke

  Razgovarano je o razvojnim projektima Kosova koji æe biti podržani od Svetske banke Prioritet ima poljoprivreda, energetika i obuèavanje kadra čitaj više

 • Četvrtak, 15.03.2012

  Predsednik Skupštine dr Jakup Krasniæi izrazio je sauèešæe predsedniku Predstavnièkog doma Belgije g-dinu Flahau

  Predsednik Skupštine Republike Kosova dr Jakup Krasniæi poslao je telegram sauèešæa predsedniku Predstavnièkog doma Belgije g-dinu Andreu Flahau, povodom nesreæe autobusa koja se dogodila u Švajcarskoj čitaj više

 • Sreda, 14.03.2012

  Iz posete Predsednika Parlamenta Krasniqi u Strazburu

  Predsednik Krasniqi prezentirao je rezultate koje je Kosovo postiglo u toku jedne godine, ali i izazove sa kojima se ono aktuelno suoèava Predsednik Evropskog parlamenta, Martin Schulz, rekao je da EP nastavlja da održava bliske veze sa Skupštinom Kosova i nastaviæe da je podržava Popodne poèinju radovi 5–tog Meðuparlamentarnog susreta,... čitaj više

 • Sreda, 14.03.2012

  Sa javne rasprave Komisije za ekonomski razvoj...

  Zakon o zaštiti konkurencije mora biti kompatibilan sa zakonima regiona čitaj više

 • Sreda, 14.03.2012

  Sa sednice Komisije za budžet i finansije

  Podržano je èetiri nacrt zakona, sa predlog-amandmanima radnih grupa čitaj više

 • Sreda, 14.03.2012

  Sa sednice Komisije za prava i interese zajednica i povratak

  Posle sveobuhvatne rasprave èlanovi Komisije su podržali dalje procesiranje èetiri Nacrta zakona (radi usvajanja) u Skupštini Republike Kosova čitaj više

 • Sreda, 14.03.2012

  Sa sednice Komisije za nadgledanje Kosovske agencije za inteligenciju

  Komisija je formirala Radnu grupu za kontrolu sprovoðenja Zakona o klasifikaciji informacija i sigurnosnu verifikaciju čitaj više

 • Sreda, 14.03.2012

  GŽP –DEMI u okviru USAID-a

  Okrugli sto na temu: »Uloga žene u lokalnoj upravi« čitaj više

 • Utorak, 13.03.2012

  Sa sednice Komisije za poljoprivredu...

  Komisija je razmatrala N/zakona o otpatcima čitaj više

 • Utorak, 13.03.2012

  Sednica Pod-komsije za mandat, imunitet i Poslovnik Skupštine

  Razmatran je Nacrt Poslovnika Skupštine Republike Kosova, kao i zahtev Asocijacije profesionalnih novinara Kosova (APNK) o Pravilniku i pristupu medija radu Skupštine čitaj više

 • Ponedeljak, 12.03.2012

  Sa sednice Predsedništva Skupštine

  Plenarna sednica održaæe se 15 marta Razmatraæe se pet n/zakona, kao i izveštaj Komisije za ekonomski razvoj u vezi predloga odluke Vlade za imenovanje èlanova Borda Kancelarije regulatora za energiju čitaj više

 • Ponedeljak, 12.03.2012

  Dana 14. i 15. marta 2012. godine u Strazburu æe se održati 5-ti Meðuparlamentarni susret, Evropski parlament – Kosovo

  Kosovsku delegaciju predvodi Predsednik Skupštine, dr. Jakup Krasniqi Diskutovaæe se znaèajne teme za Kosovo, a usvojiæe se jedna zajednièka deklaracija čitaj više

 • Ponedeljak, 12.03.2012

  Predsednik Skupštine Krasniæi primio je bivšeg predsednika Hrvatske g-dina Stipe Mesiæa

  Predsednik Krasniæi ocenio je dosadašnju podršku Hrvatske Kosovu i naglasio potrebu njene podrške za dalje priznavanje nezavisnosti i procesa evro-atlanske integracije čitaj više

 • Ponedeljak, 12.03.2012

  Sa sednice Komisije za obrazovanje, kulturu, omladinu, sport, javnu administraciju, lokalnu samoupravu i medije

  Izveštaji sa tri ministarstva, o ispunjavanju izazova proizišlih iz Izveštaja progresa 2011 Èlanovi Komisije su podržali èlan 37 koji se odnosi na izboru direktora kanal na srpskom jeziku, i ujedno su procesirali Nacrt zakona o javnom prenosniku na drugo razmatranje na narednoj sednici Skupštine Kosova čitaj više

 • Ponedeljak, 12.03.2012

  Sa sednice Komisije za ekonomski razvoj ...

  Komisija je usvojila Godišnji izveštaj Autoriteta za konkurenciju Kosova za 2011 godinu čitaj više

 • Ponedeljak, 12.03.2012

  Sednica Komisije za zakonodavstvo

  Podržan je predlog za pokretanje procedure za izradu Zakona o poslanicima Èlanovi Komisije su podržali èetiri izveštaja, sa amandmanima funkcionalnih komisija čitaj više

 • Ponedeljak, 12.03.2012

  Sa sednice Komisije za poljoprivredu...

  Nisu usvojeni predloženi amandmani od Komisije za zajednice na N/zakona o Velikoj Hoèi čitaj više

 • Subota, 10.03.2012

  Predsednik Skupštine Krasniæi primio ministra unutrašnjih poslova Albanije g-dina Nišanija

  Ministar Nišani zahvalio je predsedniku Krasniæiju i Skupštini Republike Kosova na pruženoj podršci u poveæanju saradnje izmeðu Kosova i Albanije u svim oblastima Predsednik Krasniæi je istakao potrebu daljeg produbljivanja ove saradnje čitaj više

 • Subota, 10.03.2012

  Komisija za unutrašnje poslove...primila je Ministra unutrašnjih poslova Albanije g-dina Bujar Nishani

  Model saradnje izmeðu Kosova i Albanije je najbolji model saradnje u regionu čitaj više

 • Petak, 09.03.2012

  Sa plenarne sednice Skupštine Republike Kosova

  Održana je šira parlamentarna rasprava o Meðunarodnom danu žena Na kraju sednice poslanici su usvojili preporuke za jaèanje položaja žena na Kosovu čitaj više

 • Petak, 09.03.2012

  Preporuke Skupštine u vezi tretmana žena

  čitaj više

 • Petak, 09.03.2012

  U Tirani je poèela Konferencija Parlamentarnih komisija za evropske integracije uèesnice u Procesu za stabilizaciju i pridruživanje (COSAP)

  Skupština Kosova je zastupljena od Lutfi Haziri Xhavit Haliti čitaj više

 • Petak, 09.03.2012

  Sa sednice Komisije za budžet i financije

  Podržani su amandmani radne grupe o Nacrtu zakona o penzijskom fondu Kosova čitaj više

 • Četvrtak, 08.03.2012

  GŽP- održala jedan okrugli sto o pristupu u pravdi

  Ojaèati zakonske mehanizme , koji se odnose na implementaciji prava o ženi čitaj više

 • Sreda, 07.03.2012

  Iz posete Predsednika Parlamenta Krasniqi u Švajcarskoj

  Parlamentarna delegacija Kosova primljena je u odvojenim susretima od predsednika Nacionalnog saveta Švajcarske, Komisije za spoljnu politiku, šefa Departmana spoljnih poslova, Burkhalter, direktora Uprave za razvoj i saradnju Dahinden i gradonaèelnika Berna, Tschäppät Predsednik Parlamenta Krasniqi izrazio je zahvalnost švajcarskim prijateljima... čitaj više

 • Sreda, 07.03.2012

  Predsednik Skupštine Krasniqi èestita nastavnike povodom 7. Marta – Dana uèitelja

  čitaj više

 • Sreda, 07.03.2012

  Predsednik Parlamenta Krasniqi èestita ženama 8. Mart

  čitaj više

 • Sreda, 07.03.2012

  Javna rasprava Komisije za ljudska prava, ravnopravnost polova ...

  Zakon protiv diskriminacije ne nailazi na dovoljnu primenu čitaj više

 • Sreda, 07.03.2012

  Sa sednice Komisije za ekonomski razvoj...

  Komisija je razmatrala dva n/zakona čitaj više

 • Sreda, 07.03.2012

  Sa sednice Komisije za ljudska prava...

  N/zakona o slepim i poluslepim licima æe se razmatrati na narednoj sednici čitaj više

 • Sreda, 07.03.2012

  Grupa žena poslanika posetila Privrednu komoru Kosova

  Uskoro æe se konstituisati Departman žena u biznisu čitaj više

 • Utorak, 06.03.2012

  Sa sednice Komisije za prava i interese zajednica i povratak

  Posle sveobuhvatne rasprave èlanovi Komisije su podržali dalje procesiranje tri Nacrta zakona (radi usvajanja) u Skupštini Republike Kosova čitaj više

 • Utorak, 06.03.2012

  Sa okruglog stola Skupštine Kosova

  O boljim praktikama država èlanica EZ-e u vezi parlamentarnog koordiniranja predavali su eksperti nekoliko parlamenata evropskih zemalja čitaj više

 • Ponedeljak, 05.03.2012

  Predsednik Parlamenta Krasniqi je odao poèast na grob Legendarnog komandanta, Adem Jashari

  Sada veæ Prekaze je pretvoreno u svetu zemlju, gde naši graðani od svih nacionalnih krajeva, dolaze i kleknu pred ovom velikom požrtvovanju, je naglasio predsednik Krasniqi čitaj više

 • Ponedeljak, 05.03.2012

  Sednica Predsedništva Skupštine

  Dana 9 marta održaæe se sednica Skupštine, prema zahetvu Grupe žena poslanica, dok æe se 15 marta održati naredna redovna plenarna sednica Skupštine Kosova čitaj više

 • Ponedeljak, 05.03.2012

  Skupštinski èelnik dr Krasniqi æe od 6. do 9. marta ove godine posetiti Švajcarsku

  Kosovska delegacija sa gospodinom Krasniqi na èelu, sastaæe se sa visokim predstavnicima Nacionalnog saveta Švajcarske i predstavnicima Saveta država, te drugim predstavnicima švajcarskih institucija čitaj više

 • Ponedeljak, 05.03.2012

  Sednica Komisije za Evropske integracije

  Ministar unutrašnjih poslova, Bajram Rexhepi, izveštavao je danas u Komisiji za evropske integracije Èlanovi Komisije su razmatrali i podržali niz nacrta zakona, sa amandmanima funkcionalnih komisija čitaj više

 • Ponedeljak, 05.03.2012

  Sa sednice Komisije za zdravstvo, rad i socijalno staranje

  Diskutovalo se o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o šemi socijalne pomoæi na Kosovu čitaj više

 • Ponedeljak, 05.03.2012

  GŽP-a se sastala sa partnerima za kupovinu mobilne mamografije

  Ministartvo za zdravstvo pružiæe potrebnu infrastrukturu za realizovanje ovog projekta čitaj više

 • Nedelja, 04.03.2012

  Predsednik Skupštine Krasniqi vršiæe homaž na Spomeniku palih boraca u Prekazu

  čitaj više

 • Petak, 02.03.2012

  Sa nastavka plenarne sednice Skupštine...

  Skupština je usvojila Nacrt zakona o izmeni i dopuni Zakona o socijalnim i porodiènim uslugama, i Nacrt zakona o Nezavisnoj komisiji za medije Nacrt zakona o javnom emiteru na Kosovu, razmatra se na narednoj sednici čitaj više

 • Petak, 02.03.2012

  Predsednik Skupštine Krasniqi primio je predstavnika MMF-a Wigand

  Predstavnik MMF-a informisao je predsednika Skupštine u vezi razgovora koji se odvijaju sa Vladom Kosova za program „Stand by“ èije postizanje zahteva usvajanje dva zakona u Skupštini čitaj više

 • Petak, 02.03.2012

  Predsednik Skupštine Krasniqi primio je predstavnika Svetske banke, Olters

  Razgovarano je o poseti koju æe imati na Kosovu zamenik direktora Svetske banke, Philipe Le Houerou, u okviru pripreme dogovora za podršku energetskih projekata na Kosovu čitaj više

 • Petak, 02.03.2012

  Sednica Komisije za unutrašnje poslove, bezbednost i nadgledanje BSK-a

  Diskutovano je o nadgledanju Zakona br. 03/L-231 o policijskom inspektorijatu Kosova čitaj više

 • Petak, 02.03.2012

  Sastanak Grupe žena poslanica sa delegacijom Narodnog advokata

  Ocenjuje se angažovanje za promovisanje ravnopravnosti polova i posveæenosti za ojaèanje uloge žena čitaj više

 • Petak, 02.03.2012

  Održan sastanak Grupe žena poslanica u vezi pitanja kupovine mobilne mamografije

  čitaj više

 • Četvrtak, 01.03.2012

  Sa plenarna sednica Skupštine Kosova

  Voðena je opširna debata o zahtevima penzionera, postavljenim u Skupštini putem jedne peticije Skupština nije usvojila preporuke Komisije za ljudska prava, ravnopravnost polova, nestala lica i peticije čitaj više

 • Četvrtak, 01.03.2012

  Sa posete Komisije za budžet i finansije u Èeškoj

  Ceni se dobra saradnja sa Parlamentom Èeške Parlamentarci Kosova dobijaju iz dobrih demokratskih iskustava ove prijateljske zemlje, što se tièe organizacije i funkcionisanja Jedinice za legislativno istraživanje, organizovanje rada parlamentarnih komisija, kao i procese razmatranja i usvajanja budžeta Izražava se spremnost za... čitaj više