Vesti

April 2012

 • Ponedeljak, 30.04.2012

  Sednica Predsedništva Skupštine Kosova

  Utvrðen dnevni red plenarnih sednica od 3. i 10. maja čitaj više

 • Ponedeljak, 30.04.2012

  Predsednik Skupštine Krasniqi uèestvovao je na inauguraciji Kule palog borca Ilaz Kodra i otkrivanju njegove biste

  Predsednik Skupštine je postavio cveæe na bisti palog borca čitaj više

 • Ponedeljak, 30.04.2012

  Sa sednice Komisije za evrospku integraciju

  Podržano je pet n/zakona , sa amandmnima funkcionalne komisije čitaj više

 • Ponedeljak, 30.04.2012

  Sednica Komisije za zakonodavstvo

  Usvojeno je tri izveštaja čitaj više

 • Petak, 27.04.2012

  Predsednik Skupštine Krasniæi sastao se sa premijerom Turske g-dinom Redžepom Tayyip Erdoganom

  Stabilno Kosovo je u interesu regiona Neophodno je veæe angažovanje biznismena iz Turske za investicije na Kosovu Turska æe lobirati za priznavanje nezavisnosti Kosova od strane raznih država sveta čitaj više

 • Petak, 27.04.2012

  Sednice Komisije za spoljne poslove

  Prvi prioritet za MSP je okonèanje potpunog priznavanja nezavisnosti od strane meðunarodne zajednice čitaj više

 • Četvrtak, 26.04.2012

  Poseta èelnika Skupštine u Turskoj

  Parlamentarna delegacija Kosova doèekana je od predsednika Velike Skupštine Turske, g. Cemil ÇIÇEK i predsednika Republike Turske, g. Abdullah GUL Kosovo – faktor mira i stabilnosti u regionu Turska æe nastaviti podrškom Kosova u svim aspektima čitaj više

 • Četvrtak, 26.04.2012

  Sa sednice Komisije za prava i interese zajednica i povratak

  Posle sveobuhvatne rasprave èlanovi Komisije su podržali dalje procesiranje dva Nacrta zakona (radi usvajanja) u Skupštini Republike Kosova čitaj više

 • Četvrtak, 26.04.2012

  Parlamentarna grupa mladih poslanika posetila je Departman za omladinu u Opštini Gnjilane

  Spremnost za avanziranje prava mladih Kosova čitaj više

 • Sreda, 25.04.2012

  Sa sednice Komisije za budžet i finansije

  Zakon o spreèavanju pranja novca i finansiranja terorizma zasniva se na nove koncepte i primenjuje u zemljama regiona, prema evropskim zakonima. Zakon uzima u obzir naše zahteve i nivo ekonomskog razvoja Kosova, rekao je ministar Hamza čitaj više

 • Sreda, 25.04.2012

  Sa sednice Komisije za spoljne poslove

  Nadgledaæe se sprovoðenje Zakona o spoljnim uslugama Ministar Hoxhaj æe izveštavati o aktivnostima MSP-e čitaj više

 • Sreda, 25.04.2012

  Sa sednice Komisije za obrazovanje...

  Komisija je podržala procesuiranje N/zakona o pozorištima za drugo razmatranje na Skupštini Nezavisni nadzorni odbor Civilne službe Kosova reflektira naèinio znaèajni progres u radu, meðutim sprovoðenje njegovih odluka od strane dotiènih institucija nije zadovoljavajuæe čitaj više

 • Sreda, 25.04.2012

  Teuta Sahatqija se sastala sa ženama Prizrenske opštine

  Na narednim izborima, više kandidata ženskog pola čitaj više

 • Utorak, 24.04.2012

  Završila je radove Konferencija „Budna odbrana“.

  Republika Kosova je bila u moguænosti da se izjasni kao najzainteresovanija država Zapadnog Balkana za realizaciju ciljeva Konferencije i za jednoglasno usvajanje Nacrta deklaracije koja je predstavljena svim uèesnicima Konferencije, istakao Potpredsednik Skupštine Xhavit Haliti. čitaj više

 • Utorak, 24.04.2012

  Sa sednice Komisije za ekonomski razvoj ....

  Privatizacija PTK-a neæe se dogoditi ni pod pritiskom vremena, a ni pod pritiskom nedostataka finansijskih sredstava čitaj više

 • Utorak, 24.04.2012

  Sa sednice Komisije za ljudska prava, polnu ravnopravnost.....

  U mrtvaènici Prištine su 250 posthumni ostataka i 101 delova tela čitaj više

 • Utorak, 24.04.2012

  Sa sednice Komisije za amandmandovanje Ustava Republike Kosova

  Komisija je usvojila Akcioni plan i Program rada u svom treæem mandatu koji se odnosi na okonèanje meðunarodnog nadgledanja nezavisnosti Kosova čitaj više

 • Ponedeljak, 23.04.2012

  Predsednik Skupštine posetiæe Tursku

  čitaj više

 • Ponedeljak, 23.04.2012

  Èelnik Skupštine Krasniqi je održao predavanje na Univerzitetskom koležu „Univerzum“

  Proglašenje nezavisnosti je otvorio put demokratskom i ekonomskom razvoju Kosova Skupština je uspela da uspešno promoviše demokratiju i parlamentarnu kulturu čitaj više

 • Ponedeljak, 23.04.2012

  Èelnik Skupštine Krasniqi doèekao predstavnicu UNDP-a za Hrvatsku, g-ðu Louisa Vinton

  Put Kosova ka Evropskoj uniji je bez alternative, stoga saradnja i pružanje iskustava, kao i pomoæ eksperata je dobrodošlo. čitaj više

 • Ponedeljak, 23.04.2012

  U Tirani poèeli radovi Konferencije Parlamentarne asambleje NATO-a

  Raspravlja se o temi: „Mudra odbrana – saradnja i regionalna koordinacija izmeðu zemalja Jugoistoène Evrope, prikupljanje i raspodela aseta o odbrani“. Kosovska delegacija se predvodi od strane Xhavit Haliti, potpredsednik Skupštine čitaj više

 • Ponedeljak, 23.04.2012

  Govor potpredsednika Skupštine Republike Kosova, Xhavit Haliti, održan na Konferenciji „Mudra odbrana“, koja se održava u Tirani

  Kosovo podržava objektive NATO-a čitaj više

 • Ponedeljak, 23.04.2012

  Sednica Komisije za zakonodavstvo

  Razmatran je, i podržan, Predlog Vrhovnog suda o ponovnom imenovanju èlana komisije za imovinske zahteve Kosova Èlanovi Komisije su podržali i Izveštaj sa amandmanima funkcionalne komisije na Nacrt zakona br. 04/L-106 o pozorištima, kao i Izveštaj sa amandmanima funkcionalne komisije na Nacrt zakona br. 04/L-092 o slepim i delimièno... čitaj više

 • Ponedeljak, 23.04.2012

  Sa sednice Komisije za poljoprivredu...

  Komisija je usvojila N/zakona o Kosovskoj agenciji za zaštitu od zraèenja i nukleranoj bezbednosti čitaj više

 • Petak, 20.04.2012

  Sa plenarne sednice Skupštine Republike Kosova

  Usvojen je Nacrt Kriviènog zakonika, Nacrt zakona o selu Velika Hoèa, Nacrt zakona o Istorijskom centru Prizrena, Nacrt zakona o izmeni i dopuni Zakona o javnim preduzeæima i Nacrt zakona o izmeni i dopuni Zakona o porezu na nepokretnu imovinu čitaj više

 • Petak, 20.04.2012

  Predsednik Skupštine Krasniqi održaæe predavanje u Univerzitetu „Universum“

  čitaj više

 • Četvrtak, 19.04.2012

  Plenarna sednica

  Poslanici su usvojili, u naèelu, Nacrt zakona o obogaæivanju brašna Usvojen je Nacrt zakona o izmeni i dopuni zakona o poreskoj administraciji i procedurama Usvojen je prvi izveštaj o sprovoðenju Akcionog plana Skupštine Kosova za evropsku integraciju, za 2012. godinu, kao i tri druga izveštaja Poslanici nisu usvojili Strategiju i... čitaj više

 • Sreda, 18.04.2012

  Sa plenarne sednice Skupštine

  Skupština je debatovala o stanju na severu Kosova Premijer Thaçi: nezavisnost i suverenitet Kosova su zagarantovane Ministar unutrašnjih poslova, Rexhepi: Policija Kosova ima kapacitet i autoritet da osigurava život graðana na severu Poslanici opozicije: Vlada Kosova ne samo da nije uspela da osigurava bezbedan ambijent na severu i razvojnu... čitaj više

 • Sreda, 18.04.2012

  Èelnik Skupštine Krasniqi primio grupu studenata sa univerzitetskog koleža „Humanistika“ iz Uroševca

  Univerzitetski kolež „Humanistika“ iz Uroševca, je dodelio priznanje èelniku Skupštine Krasniqiju čitaj više

 • Sreda, 18.04.2012

  Sa sednice Komisije za budžet i finasnije

  Podržan je finansijski izveštaj o budžetu Republike Kosova za 2011 godinu, finansijski izveštaj Agencije za zaštitu liènih podtaka i N/zakona o obligacionim odnosima sa amandmanima funkcionalne komisije čitaj više

 • Sreda, 18.04.2012

  Sednica Komisije za obrazovanje, kulturu, omladinu, sport, javnu administraciju, lokalnu samoupravu i medije

  Podržani su amandmani o Nacrtu zakona o dijaspori br.04/L-95, kao i dva izveštaja, koji su ujedno i procesirani u daljoj proceduri u Skupštini Traži se veæa kreativnost u programima javnog prenosnika čitaj više

 • Utorak, 17.04.2012

  Sednica Predsedništva Skupštine

  Skupština æe sutra raspravljati o situaciji na severu Kosova Redovne sednice æe biti održane u sredu i èetvrtak čitaj više

 • Utorak, 17.04.2012

  Sa sednice Komisije za budžet i finansije

  Podržan je nacrt Kriviènog zakonika Republike Kosova i N/zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim preduzeæima, sa izveštajima sa amandmanima funkcionalnih komisija, izveštaj troškova Skupštine za 2011 godinu, finansijski izveštaj RTK-a i Agencije protiv korupcije čitaj više

 • Utorak, 17.04.2012

  Sednica Komisije za evropske integracije

  Podržani su niz nacrta zakona sa amandmanima funkcionalnih komisija, u pogledu usklaðenosti sa zakonodavstvom EU-a. čitaj više

 • Utorak, 17.04.2012

  Sa sednice Komisije za prava i interese zajednica i povratak

  Posle sveobuhvatne rasprave èlanovi Komisije su podržali dalje procesiranje devet Nacrta zakona (radi usvajanja) u Skupštini Republike Kosova čitaj više

 • Utorak, 17.04.2012

  Sa sednice Komisije za zakonodavstvo

  Razmatrana su i podržana devet izveštaja sa preporukama funkcionalnih komisija čitaj više

 • Utorak, 17.04.2012

  Sa javne rasprave Komisije za poljoprivredu

  Reforme o izgradnji æe se postiæi u skladu sa drugim zakonima, na osnovu najboljih praksi EU. čitaj više

 • Utorak, 17.04.2012

  Sa sednice Komisije za ekonomiju.....

  Komisija je usvojila Godišnji izveštaj Autoriteta za civilnu avijaciju za 2011. godinu čitaj više

 • Subota, 14.04.2012

  Predsednik Skupštine prisustvovao na manifestaciji “Ðeèovini susreti” u Zumu – Has

  Ova godišnjica, naroèito kada se proteže na razmerama jednog veka, bez sumnje da u svojoj pozadini sadrži razloge i motive za slavno i bolno seæanje, za refleksije, pored ispunjavanja duše emocijama rodoljublja i slobode Èelnik Skupštine otkrio obelisk, koji je postavljen u znak 310- godišnjice utoèišta skopskog nadbiskupa ... čitaj više

 • Petak, 13.04.2012

  Predsednik Skupštine Krasniqi èestitao je Uskrs graðanima pravoslavne veroispovesti

  čitaj više

 • Petak, 13.04.2012

  Èelnik Skupštine Krasniqi primio grupu studenata iz Njujorskog univerziteta u Tirani

  Nezavisna država Kosovo otvara ogromne perspektive za narod Kosova čitaj više

 • Petak, 13.04.2012

  Predsednik Skupštine Krasniqi uèestvovaæe na manifestaciji „Takimet e Gjeçovit“

  čitaj više

 • Petak, 13.04.2012

  Sednica Komisije za unutrašnje poslove, bezbednost i nadgledanje BSK-a

  Razmatrana je bezbednosna situacija u Republici Kosova Èlanovi Komisije su veæinom glasova podržali preporuke Ministartva za unutrašnje psolove i Policije Kosova, za preduzimanje konkretnih mera za uspostavljanje reda i vladavine zakona u ovim opštinama čitaj više

 • Četvrtak, 12.04.2012

  Sa plenarne sednice Skupštine

  Skupština usvojila Nacrt zakona o bankama, mikro-financijskim institucijama i ne-bankarskim financijskim institucijama Na otvaranju rada današnje plenarne sednice, poslanici Vetëvendosje otvorili su plakat sa imenom palog borca Enver Zymberi i Selver Haradinaj. čitaj više

 • Četvrtak, 12.04.2012

  GŽP i USAD DEMI organizovali su sa ženama Dukaðina okrugli sto na temu: „Uloga žene u lokalnoj upravi“

  Dokaz da žene profesionalno i odgovorno obavljaju poslove čitaj više

 • Sreda, 11.04.2012

  Sednica Predsedništva Skupštine

  Skupština æe sutra održati sednice Osim stalnih taèaka dnevnog reda, predlaže se drugo razmatranje Nacrta zakona o bankama, mikrofinansijskim institucijama i ne- bankarskim finansijskim institucijama. Ne prihvata se zahtev parlamentarne grupe „Samoopredeljenje“ za vanrednu plenarnu sednicu o situaciji na severu Kosova čitaj više

 • Sreda, 11.04.2012

  Haljiti predstavlja Kosovo na sastanku Parlamentarne skupštine NATO –a

  Na ovom seminaru , Marsej- Francuska, raspravlja se o temi: „Politièka i ekonomska tranzicija zemalja Persijskog zaliva, Maghreb i Machrek“ čitaj više

 • Sreda, 11.04.2012

  Sa sednice Komisije za budžet i finansije

  Podržano su èetiri nacrta zakona i godišnji izveštaju dveju nezavisnih agencija čitaj više

 • Sreda, 11.04.2012

  Sednica Komisije za zakonodavstvo

  Podržan Godišnji izveštaj Agencije protiv korupcije, za 2011. godinu čitaj više

 • Sreda, 11.04.2012

  Sa sednice Komisije za ekonomski razvoj...

  Spisak mineralnih renti ima poseban znaèaj za ekonomski razvoj zemlje čitaj više

 • Sreda, 11.04.2012

  Sa sednice Komisije za poljoprivredu....

  Komisija nije usvojila Nacrt zakona o Kosovskoj agenciji za zaštitu od zraèenja i atomske bezbednosti čitaj više

 • Petak, 06.04.2012

  Nastavak plenarne sednice Skupštine Republike Kosova

  Usvojeno èetiri n/zakona Podržan je Prostorni plan Zone od posebnog interesa „Generalni štab OVK-a u Klecki i Divjaku“ čitaj više

 • Petak, 06.04.2012

  Predsednik Skupštine Republike Kosova je èestitao Uskrs katolièkim vernicima

  Da na Kosovu vladaju mir, ljubav, razumevanje i tolerancija čitaj više

 • Četvrtak, 05.04.2012

  Sa nastavka plenarne sednice Skupštine

  Diskutovalo se o sluèaju hapšenja dvojice policajaca Kosova od strane srpske žandarmerije na granici sa Srbijom, 31. marta i usvojena su, u naèelu, dva nacrta zakona čitaj više

 • Četvrtak, 05.04.2012

  Predsednik Skupštine primio danas zamenika predsednika Svetske banke Philippe Le Houerou

  Sa dosadašnje podrške Kosovu, Svetska banka prelazi na partnerstvo sa našom zemljom Projekti podržani od Svetske banke æe se realizovati sa veæom efikasnošæu. Eksperti EU su ocenili da Kosovo svoj energetski razvoj treba da bazira uglavnom na uglju čitaj više

 • Četvrtak, 05.04.2012

  Okrugli sto sa ženama u srpskim opštinama

  Od prvog mandata institucija , na osnovu sprovoðenja polne kvote , stvoreni su uslovi koji su doprineli obuhvaæanju više žena u društvenim procesima čitaj više

 • Sreda, 04.04.2012

  Predsednik Skupštine Krasniæi primio delegaciju amerièkih kongresmena

  Amerièki zakonodavci preneli pozdrave upuæene od predsednika Obame i sekretarke Klinton predsedniku Skupštine Krasniæiju , Skupštini i narodu Kosova Odlièni odnosi izmeðu dve zemlje Visoko se ocenjuje politièka, ekonomska i vojna podrška SAD-a Kosovu čitaj više

 • Sreda, 04.04.2012

  Susreti amerièkih kongresmena sa predsednicima komisija, šefovima parlamentarnih grupa i parlamentarnim grupama

  Eksperti koji se angažuju u podršci komisija, treba da imaju dubokih saznanja iz dotiènih oblasti, èak treba da budu i u veæem broju nego što su do sada čitaj više

 • Sreda, 04.04.2012

  Predsednik Skupštine Krasniqi i amerièki kongresmeni održali su konferenciju za javnost

  Amerièki kongresmeni ocenili su dostignuæa Kosova u razvoju demokratije nasuprot kratkog vremena njene državnosti Kongresmen Dreir je ocenio sastanak sa ženama poslanicama Skupštine Kosova i potencirao je posebno sastanak sa poslanicom Flora Brovina čitaj više

 • Sreda, 04.04.2012

  Predsednik Skupštine Krasniqi primio je delagaciju Nacionalne skupštine Maðarske

  Visoko je ocenjena saradnja izmeðu dva parlamenta, ali je istaknuta potreba daljeg proširivanja, posebno izmeðu dveju homolognih komisija čitaj više

 • Sreda, 04.04.2012

  Komisija za unutrašnje poslove, bezbednost i nadgledanje KBS-a sastala se danas sa parlamentarnom delegacijom Maðarske

  Razgovaralo se o saradnji srodnih komisija dveju država Maðarska delegacija je izrazila spremnost da pomaže parlamentarnoj komisiji za bazbednost čitaj više

 • Utorak, 03.04.2012

  Sednica Predsedništva Skupštine

  Prva taèka dnevnog reda, Vladin izveštaj o hapšenju policajaca Republike Kosova od Srbije Šefovi parlamentarnih grupa opozicije, prisustvovanje sednici uslovljavaju povlaèenjem sa dnevnog reda N/zakona o bankama, mikrofinansijskim institucijama i nebankarskim ustanovama. čitaj više

 • Utorak, 03.04.2012

  Skupštinski èelnik dr Krasniqi je primio zaduženog poslom u Finskoj amabasadi u Prištini, gospoðu Anne Meskanen

  Visoko je ocenjena podrška Finske Kosovu čitaj više

 • Utorak, 03.04.2012

  Sa sednice Komisije za ljudska prava, ravnopravnost polova, nestala lica, i peticije

  Centralna kancelarija i regionalne kancelarije Narodnog advokata otvorene su za graðane i ljude kojima je nužna pomoæ čitaj više

 • Utorak, 03.04.2012

  Grupa žene poslanice organizovala okrugli sto: domaæe radinosti – ogromna moguænost za žene na Kosovu

  Uèesnik i delegacija iz Koblenca Nemaèke Kosovo ima veoma dobre moguænosti za razvoj i modernizaciju domaæe radinosti posebno u Prizrenu, ali i u drugim opštinama gde ima uslove. čitaj više

 • Utorak, 03.04.2012

  Sa sednice Komisije za ekonomski razvoj ....

  Komisija je usvojila Nacrt zakona o osnivanju agencije za vazdušno navigacijske usluge čitaj više

 • Utorak, 03.04.2012

  Sa sednice komisije za zdravstvo, rad i socijalno staranje

  Podržani su amandmani o Nacrtu zakona o izmeni i dopuni zakona o šemi socijalne pomoæi na Kosovu. čitaj više

 • Ponedeljak, 02.04.2012

  Sa sednice Predsedništva Skupštine

  Stvoriti uslove za stvaranje podobnih ambijenata za poslanike i komisije, radi osiguranja kvalitetnog rada u oblasti legislature Na sutrašnjoj sednici, oèekuje se utvrðivanje datuma za nastavak plenarne sednice od 29 marta čitaj više

 • Ponedeljak, 02.04.2012

  Skupštinski èelnik Krasniqi je primio danas delegaciju Zantlijske komore iz Nemaèke

  Nemaèke zanatlije imaju veliko iskustvo u proizvodnji, te mogu pružati pomoæ kosovskom zanatstvu čitaj više

 • Ponedeljak, 02.04.2012

  U Skupštini Kosova otvorena izložba uz naslov „Žena i umetnost“, u kojoj su izloženi radovi pet umetnica-slikarki

  Nema prosperiteta niti demokratije bez polne ravnopravnosti, u funkciji kojoj svoj doprinos daju i poslanice Skupštine Kosova, naglasio je èelnik Skupštine Krasniqi Umetnici podržavaju aktivnosti GŽP-a za nabavku mobilnog mamografa čitaj više

 • Ponedeljak, 02.04.2012

  Sa sednice Komisije za budžet i finansije

  Podržani godišnji izveštaji èetiri nezavisnih agencija, budžetska projekcija RTK-a za tromeseèni period, kao i dva nacrta zakona čitaj više

 • Ponedeljak, 02.04.2012

  Sednica Komisije za unutrašnje poslove, bezbednost i nadgledanje BSK-a

  Èlanovi Komisije su osudili hapšenje dvojice pripadnika Kosovske policije od strane Policije Republike Srbije i, u vezi sa ovim dogaðajem , zatražili detaljne informacije od strane Ministarstva unutrašnjih poslova čitaj više

 • Ponedeljak, 02.04.2012

  Sa sednice Komisije za nadgledanje Kosovske agencije za intelegenciju

  Komisija je pozitivno ocenila posetu u KAI čitaj više

 • Ponedeljak, 02.04.2012

  Komisija za obrazovanje, kulturu, omladinu, sport, javnu upravu, lokalnu samoupravu i medje

  Usvojeni su amandmani na Nacrt zakona o pozorištima, br.04/L-106, koji je procesuiran u drugom razmatranju čitaj više