Vesti

Maj 2012

 • Četvrtak, 31.05.2012

  Sednica Skupštine

  Premijer Thaçi naziva pozitivnim dostignuæem ozvanièenje od EU-a putokaza za liberalizaciju viza za Kosovo Usvojena su dva nacrta zakona Arta Rama – Hajrizi izabrana je za sudiju u Ustavnom sudu Kosova čitaj više

 • Sreda, 30.05.2012

  Skupština je ozvanièila osnivanje Kancelarije za parlamentarna istraživanja

  Ovo je posebna moguænost za parlamentarnu demokratiju da se legislativnoj grani pruža jedna prava snaga, rekao je Dean čitaj više

 • Sreda, 30.05.2012

  Èelnik Skupštine Krasniqi doèekao bivšeg kandidata za predsednika SAD-a, g.Howard Dean

  Vrlo dobri odnosi sa strukturama amerièke prisutnosti na Kosovu, posebno sa NDI-om, što je puno pomagao u podizanju i funkcionisanju mehanizama Skupštine, kao i profesionalizacije administracije Štos e tièe garantovanja prava manjina, Ustav Kosova je meðu najboljima u zemljama regiona SAD i druge prijateljske zemlje æe podržati Kosovo na... čitaj više

 • Sreda, 30.05.2012

  Sa sednice Komisije za zdravstvo, rad i socijalna pitanja

  Izveštavano je u vezi procesa monitorisanja sprovoðenja Zakona o radu čitaj više

 • Sreda, 30.05.2012

  Grupa žena poslanica i Ministarstvo za zdravstvo potpisali su memorandum za kupovinu mobilne mamografije

  Projekat sa višestranim efektima čitaj više

 • Utorak, 29.05.2012

  Komisija za spoljne poslove primila je delegaciju homologne komisije Turske

  Visoko se ocenjuje velika podrška naroda i države Turske, ne samo za brzo priznavanje nezavisnosti Kosova, veæ na celoj pomoæi : pre, u toku i nakon oslobaðanja naše zemlje. Turska i Kosovo u ne dalekoj buduænosti æe biti na istom stolu u NATO i EZ Razvijati ekonomsko i strateško partnerstvo sa prijateljskim državama , posebno... čitaj više

 • Utorak, 29.05.2012

  Sednica Komisije za obrazovanje, kulturu, omladinu, sport, javnu administraciju, lokalnu upravu i medije

  O izazovima iz Izveštaja o progresu izveštavala su tri ministra Posveæen rad za zaštitu kulturnog nasleða Udžbenici za osnovno obrazovanje (od 1-9 razreda) postoje u daju se besplatno uèenicima svih zajednica U preduniverzitetskom obrazovanju rade 23.269 nastavnika od kojih je 21.445 kvalifikovanih Istièe se potreba za dubokim... čitaj više

 • Ponedeljak, 28.05.2012

  Sa sednice Predsedništva Skupštine

  Skupština održava redovnu plenarnu sednicu, u èetvrtak, 31 maja 2012. god. Biæe razmatrani, po drugi put, dva nacrta zakona, Razmatra se i Preporuka posebne komisije o izglasavanju liste kandidata za sudije u Ustavnog suda Kosova, kao i Izveštaj o funkcionisanju sistema unutrašnje revizije u javnom sektoru, za 2011 godinu Plenarnu... čitaj više

 • Ponedeljak, 28.05.2012

  Predsednik Parlamenta Krasniqi, primio je jednu delegaciju Komisije za spoljne poslove Turske

  Izmeðu Turske i Kosova postignuta su 32 sporazuma, što je znak saradnje koja je u porastu Pitanje položaja zajednica na Kosovu je rešeno bazirajuæi se na najviše evropske standarde čitaj više

 • Ponedeljak, 28.05.2012

  Predsednik Skupštine Krasniæi primio je bivšeg šefa Amerièke kancelarije u Prištini, ambasadora Menzies

  Èelnik Skupštine je govorio o poslednjim razvojima na Kosovu i radu zakonodavstva zemlje Drago mi je da vidim pozitivne promene na Kosovu, rekao je ambasador Menzies čitaj više

 • Ponedeljak, 28.05.2012

  Sa sednice Komisije za budžet i finansije

  Podržan je zahtev za preispitivanje budžeta Skupštine Kosova za 2012. godinu, dva finansijska izveštaja i jedan Predlog-odluke čitaj više

 • Ponedeljak, 28.05.2012

  Sa javne debate Komisije za ekonomski razvoj i infrastrukturu

  Razmatrana je Strategija o rudnicima Republike Kosova za period 2012-2015 čitaj više

 • Ponedeljak, 28.05.2012

  Sednica Komisije za zakonodavstvo

  Razmatran je Izveštaj Centralne izborne komisije za 2011. Diskutovano je o odluci Predsednice Kosova za vraæanje èlana 37. i 38. Kriviènog zakonika Republike Kosova za preispitivanje čitaj više

 • Ponedeljak, 28.05.2012

  Susret Komisije za ljudska prava, ravnopravnost polova, nestala lica i peticije

  Debatovalo se taèki 38 i 61 Akcionog plana Skupštine Kosova za evropske integracije za 2012. godinu čitaj više

 • Ponedeljak, 28.05.2012

  Parlamentarna grupa mladih poslanika susrela se sa direktorkom NDI-a

  Ozvanièava se saradnja izmeðu Parlamentarne grupe mladih poslanika i NDI-a čitaj više

 • Petak, 25.05.2012

  Sa nastavka plenarne sednice Skupštine

  Usvojeno je pet godišnjih izveštaja nezavisnih agencija za 2011. godinu, jedan izveštaj komisije i dva predloga čitaj više

 • Petak, 25.05.2012

  Skupštinski èelnik dr. Krasniqi primio je delegaciju kosovskih penzionera

  čitaj više

 • Petak, 25.05.2012

  Sa sednice Komisije za obrazovanje, kulturu, omladinu, sport, javnu upravu,

  čitaj više

 • Petak, 25.05.2012

  Sa sednice Komisije za prava i interese zajednica i povratak

  Èlanovi komisije su usvojili Nacrta zakona o izgradnji br. 04/L-110, sa Izveštajem funksionalne Komisije za Poljuprivredu, Šumarstvo, Ruralni razvoj, sredinu i Prostorno planiranje sa amandmanima koja èe se proslediti radi usvajanja u Skupštini Republike Kosova čitaj više

 • Petak, 25.05.2012

  Poèinje realizacija Prtojekta GŽP-a

  Norveška je poklonila 75 mliona evra za Projekat mobilnog mamografa čitaj više

 • Četvrtak, 24.05.2012

  Sednica Skupštine

  Poslanici održavaju minutu æutanja za žrtve saobraæajne nesreæe u Himari. Krasniqi brani pred poslanicima njegov stav da preporuke Skupštine nemaju pravnu snagu koja obavezuje Razmatrano je 8. nacrta zakona, kao i dva godišnja izveštaja agencija koja odgovaraju Skupštini Razmatrani su, meðutim nije bilo foruma za usvajanje... čitaj više

 • Sreda, 23.05.2012

  Èelnik Skupštine Krasniqi primio grupu politièara iz Albanije

  Spremnost za saradnju u svim društveno-ekonomskim oblastima, pogotovo u funkcionisanju zajednièkog tržišta, energetskog sistema, racionalnog korišæenja prirodnih resursa i dr. čitaj više

 • Sreda, 23.05.2012

  Sa javne rasprave Komisije za ljudska prava, polnu ravnopravnost, nestala lica i peticije

  Zatražena je još veæa institucionalna podrška za polnu ravnopravnost čitaj više

 • Sreda, 23.05.2012

  Sa sednice Komisije za budžet i financije

  Podržan je Nacrt zakona o ratifikaciji i razmenjivanju diplomatskih nota o statusu stranih snaga izmeðu Republike Kosova i SAD-u čitaj više

 • Sreda, 23.05.2012

  Sa sednice Komisije za nadgledanje KAI-a

  Diskutovalo se o potrošnju budžeta Agencije čitaj više

 • Sreda, 23.05.2012

  Sednica Komisije za nadgledanje javnih finansija

  Podržan je godišnji izveštaj o funkcionisanju sistema unutrašnje revizije javnog sektora za 2011.god. Razmatran je izveštaj finansijskih pregleda Sudskog saveta Kosova za 2011. čitaj više

 • Sreda, 23.05.2012

  Sa sednice Skupštinske komisije za privredni razvoj, infrastrukturu, trgovinu i industriju

  Komisija je razmatrala Godišnji izveštaj Kosovske agencije za privatizaciju, za 2011. godinu. čitaj više

 • Sreda, 23.05.2012

  Sa sednice Komisije za ljudska prava,.......

  Razmatrani su izveštaji glavnih komisija o N/zakona o delimièno slepim i slepim osobama čitaj više

 • Sreda, 23.05.2012

  Grupa žena poslanica primila ambasadora Norveške na Kosovu, g.Jana Brathu

  Obeæana je podrška za kupovinu Mobilnog Mamografa čitaj više

 • Sreda, 23.05.2012

  Grupa mladih polslanika sastala se sa predstavnicima UNDP-a na Kosovu

  Spremnost za produbljivanje saradnje izmeðu UNDP-a i GMP-a čitaj više

 • Utorak, 22.05.2012

  Sednica Komisije za obrazovanje, kulturu, omladinu, sport javnu administraciju, lokalnu samoupravu i medije

  Èlanovi komisije su bili zadovoljni radom Kosovske agencije za akreditaciju, ali su postavili potrebu za još veæe angažovanje o monitoringu kvaliteta programa čitaj više

 • Utorak, 22.05.2012

  Predsednica GŽP, Teuta Sahatqija izrazila je sauæešèe g-ði Topalli

  čitaj više

 • Utorak, 22.05.2012

  Lansiranje Projekat „nove moguænosti za angažovanje civilnog društva sa Skupštinom Kosova“

  Prezentirana je baza podataka o pristupu organizacija civilnog društva u Skupštini Kosova, kao i Izveštaj o procenjivanju u vezi sa odnosima i saradnjom izmeðu Skupštine i civilnog društva čitaj više

 • Utorak, 22.05.2012

  Sednica Komisije za evropske integracije

  Èlanovi Komisije su podržali Nacrt zakona br. 04/L-110 o izgradnji, kao i Nacrt zakona o dijaspori Kosova. čitaj više

 • Utorak, 22.05.2012

  Sa posete Grupe mladih poslanika Prizrenu

  Na susretu mladih u Prizrenu predstavljeni su dosadašnji rezultati ali i evidentirani su i mnogi njihovi problemi Od mladih ove opštine zahtevalo se da iznesu svoje predloge i ideje u vezi sprovoðenja Zakona o jaæanju i uèešæu omladine. čitaj više

 • Ponedeljak, 21.05.2012

  Predsednik Skupštine Krasniqi izrazio sauèešæe homolugu Topalli

  Institucije i narod Kosova teško doživeli ovu tragediju čitaj više

 • Ponedeljak, 21.05.2012

  Sa sednice Predsedništva Skupštine Kosova

  Skupština se okuplja na redovnu sednicu u èetvrtak, 24. maja i 1. juna, na Meðunarodni dan deteta Ratifikovaæe se jedan meðunarodni sporazum, razmatra æe se devet nacrta zakona, osam izveštaja, kao i razni predlozi institucija Kosova čitaj više

 • Ponedeljak, 21.05.2012

  Skupština Kosova i OEBS promovišu inicijativu za dijalog sa civilnim društvom

  Prezentiraæe se databaza organizacija civilnog društva. OEBS æe prezentirati i izveštaj ocene o odnosima saradnje izmeðu Skupštine i civilnog društva čitaj više

 • Ponedeljak, 21.05.2012

  Komisija za unutrašnje poslove, bezbednost i nadgledanje Bezbednosnih snaga Kosova

  Diskutovano je o realizaciji Plana komisije za period januar - maj čitaj više

 • Petak, 18.05.2012

  Sa sednice Komisije za prava i interese zajednica i povratak

  Posle sveobuhvatne rasprave èlanovi Komisije su podržali dalje procesiranje dva Nacrta zakona (radi usvajanja) u Skupštini Republike Kosova čitaj više

 • Četvrtak, 17.05.2012

  Èelnik Skupštine Krasniqi sastao se sa predsednicom Skupštine Portugala gospoðom Esteves

  Portugal æe nastaviti podržati Kosovo u svim pravcima, naroèito integracionim procesima Liberalizacija viza i slobodno kretanje graðana Kosova u EU jeste naš prioritet, s toga i oèekujemo vašu pomoæ u tom pravcu podvukao èelnik Skupštine dr. Krasniqi čitaj više

 • Četvrtak, 17.05.2012

  Lutfi Haziri primio je zamenika predsednika Austrijskog parlamenta Fritz Neugebauer

  Ocenjuje se podrška države i naroda Austrije za ceo proces osoloboðenja i nezavisnosti Kosova Za dobre odnose izmeðu zemalja i naroda potrebni su što èešæi sastanci predstavnika i njihovih izabranika Istièe se stalni cilj institucija Kosova za uspostavljanje reda na celoj teritoriji Kosova za demokratizaciju i evropizaciju zemlje čitaj više

 • Sreda, 16.05.2012

  Predsednik Parlamenta Krasniqi je primljen u Ministarstvu spoljnih poslova Portugalije i Parlamentarnoj komisiji za spoljne poslove

  Visoki zvaniènici Portugalije su se obavezali da æe njihova država podržati Kosovo u ispunjavanju obaveza koje ono ima pred sobom Studija izvodljivosti za Kosovo je znaèajan korak, koji otvara jedno novu epohu odnosa sa EU-om čitaj više

 • Sreda, 16.05.2012

  Sa posete predsednika Parlamenta Krasniqi u Portugaliji

  Parlamentarna delegacija Kosova primljena je na odvojenim susretima od poslanika vladinih i opozicionih stranaka u Portugaliji Predsednik Parlamenta Krasniqi je izrazio zahvalnost portugalskim prijateljima za stav Portugalije prema Kosovu, vojnoj podršci i priznavanje nezavisnosti čitaj više

 • Sreda, 16.05.2012

  Sutra u Skupštinu stiže delegacija Austrije

  čitaj više

 • Sreda, 16.05.2012

  Sa sednice Komisije za budžet i finansije

  Podržan je u naèelu Nacrt zakona o putarini i izveštaj troškova Skupštine Kosova za prvo tromeseèje 2012. godine čitaj više

 • Sreda, 16.05.2012

  Sednica Komisije za nadgledanje javnih finansija

  Razmatran je Izveštaj o reviziji finansijskih pregleda Regulativne kancelarije za vodu i otpade čitaj više

 • Sreda, 16.05.2012

  Sa sednice Komisije za ekonomiju ...

  Komisija je usvojila Godišnji izveštaj Nezavisne komisije za rudnike i minerale za 2011.god. čitaj više

 • Sreda, 16.05.2012

  Sa nastavka sednice Komisije za poljoprivredu…

  Komisija je usvojila amandmane na Nacrt zakona o izgradnjama čitaj više

 • Sreda, 16.05.2012

  Sa sednice Komisije za zdravstvo, rad i socijalno staranje

  Podržan je u naèelu Nacrt zakona o izmeni i dopuni Zakona o štrajku, pre usvajanja u naèelu čitaj više

 • Sreda, 16.05.2012

  Potpisan Memorandum o saradnji izmeðu Grupe žena poslanica i Kosovske fondacije za civilno društvo

  Osigurava se aparatura za borbu protiv raka dojke Projekat ima za cilj da pomogne ženama, posebno onima u ruralnim zonama, da imaju lakši pristup u zdravstvene usluge, kao i da podižu njihovu svet o opasnosti koja može dolaziti od raka na materici i dojke čitaj više

 • Sreda, 16.05.2012

  Konferencija o Projektu napretka prava polova

  Vladavina zakona ,zajedno sa sigurnošæu, pristupom pravdi i zaštitom ljudskih prava, predstavlja fundament demokratskog funkcionisanja države, istakla je predsednica GŽP g-ða Teuta Sahatæija čitaj više

 • Utorak, 15.05.2012

  Nastavak plenarne sednice Skupštine

  Poslanici su podržali predlog Vlade Kosova za nove èlanove Borda KRE-a Podržan je izveštaj o radu Kosovske agencije protiv korupcije, za 2011. godinu Poslanici su podržali i zahtev Ad – hok Komisije za amandiranje Zakona o opštim izborima, o dodatnom roku, kao i predlog Vrhovnog suda Kosova o imenovanju èlana u Komisiji za... čitaj više

 • Utorak, 15.05.2012

  Sa nastavka sednice Komisije za poljoprivredu...

  Komisija je razmatrala amandmane N/zakona o izgradnji čitaj više

 • Ponedeljak, 14.05.2012

  Predsednik Parlamenta Krasniqi poseæuje Portugal

  čitaj više

 • Ponedeljak, 14.05.2012

  Sa javne rasprave Komisije za ljudska prava, ravnopravnost polova…

  Zakona protiv diskriminacije prate mnoge manjkavosti, s toga njegovo sprovoðenje u praksi nailazi na teškoæe čitaj više

 • Ponedeljak, 14.05.2012

  Sednica Komisije za evropske integracije

  Podržan je Nacrt zakona br. 04/L-109 o elektronskim komunikacijama Diskutovalo se u vezi sa postupcima predviðenim za drugo tromeseèje Akcionog plana za evropske integracije, za 2012. godinu čitaj više

 • Ponedeljak, 14.05.2012

  Sednica Komisije za zakonodavstvo

  Podržan je Izveštaj sa amandmanima funkcionalne komisije na Nacrt zakona br. 04/L-109 o elektronskim komunikacijama Podržan je u naèelu Nacrt zakona o izmeni i dopuni Zakona br. 03/L-006 o parniènom postupku čitaj više

 • Ponedeljak, 14.05.2012

  Sa sednica Komisije za ljudska prava…

  Komisija je jednoglasno podržala ideju UNICEF-a za parlamentarnu debatu o pravima deteta. čitaj više

 • Petak, 11.05.2012

  Nastavak sednice Skupštine

  Parlamentarna grupa PDK je podnela predlog za ponovno razmatranje, u vezi sa preporukom iz debate sa juèerašnje sednico o nestalim licima Poslanici iz redova opozicije protivili su se ovom predlogu i napustili salu čitaj više

 • Četvrtak, 10.05.2012

  Sa plenarne sednice Skupštine Kosova

  Vlada kosova je uspela da pitanje nestalih postavi na nivou Evropske Unije, postavljanjem iste u agendi tehnièkog dijaloga , nasuprot odbijanjima sa srpske strane , naglasila je zam. premijera Edita Tahiri Usvojena su dva nacrta zakona i tri izveštaja Odloženo je razmatranje za narednu plenarnu sednicu: Nacrt zakona o pozorištima, i... čitaj više

 • Utorak, 08.05.2012

  Sa sednice Komisije za budžet i finansije

  Podržana su dva finansijska izveštaja nezavisnih agencija, za 2011 godinu, jedan zahtev vlade i jedan n/zakona čitaj više

 • Utorak, 08.05.2012

  Sa sednice Komisije za poljoprivredu...

  čitaj više

 • Utorak, 08.05.2012

  Sa sednice Komisije za ekonomski razvoj...

  Institucije Kosova su dokazivale da raspolažu kapacitetima da rukovode regionalni mehanizmima za slobodnu trgovinu kao što je CEFTA Komisija je usvojila i Izveštaj Regulatornog autoriteta za železnice, za 2011. godinu, i Listu mineralnih renti čitaj više

 • Utorak, 08.05.2012

  Sednica Komisije za nadgledanje javnih finansija

  Razmatranje Godišnji izveštaj performanse Kancelarije generalnog revizora, za 2011. godinu čitaj više

 • Ponedeljak, 07.05.2012

  Sednica Predsedništva Skupštine Kosova

  Utvrðen je dnevni red plenarne sednice od 10 maja U drugom razmatranju æe biti tri n/zakona, Godišnji finansijski izveštaj o budžetu Republike Kosova za 2011 godinu, kao i nekoliko ostalih izveštaja i zahteva čitaj više

 • Ponedeljak, 07.05.2012

  Sa Komisije za poljoprivredu ...

  Podržan je Izveštaj ZRRUM-a za 2011 godinu čitaj više

 • Ponedeljak, 07.05.2012

  Sednica Komisije za zakonodavstvo

  Podržan je godišnji izveštaj rada Komsije za pravnu pomoæ za 2011 godinu, kao i predlog za èlanove Rukovodeæeg odbora sudskog instituta Kosova čitaj više

 • Nedelja, 06.05.2012

  U Skupštini Kosova je održan generalni asamblej mladih

  U toku rada asambleja usvojeno je èetiri rezolucija čitaj više

 • Petak, 04.05.2012

  Sednica Komisije za unutrašnje poslove, bezbednost i nadgledanje KBS

  Razmatran je Izveštaj Ministarstva unutrašnjih poslova o bezbednosnoj situaciji Èlanovi Komisije su konstatovali da je situacija na severu zemlje teška i sa tendencijom daljeg pogoršanja, naroèito u vreme kada se oèekuje organizovanje predsednièkih i parlamentarnih srpskih izbora na severu Kosova. Istaknuto je da treba postojati... čitaj više

 • Petak, 04.05.2012

  Sa sednice Komisije za ekonomski razvoj ...

  Komisija je usvojila N/zakona o elektronskoj komunikaciji čitaj više

 • Četvrtak, 03.05.2012

  Sednica Skupštine

  Nestanak ljudi je jedan od najtežih zloèina protiv èoveèanstva, s toga njihovo pronalaženje, otkrivanje poèinioca i izricanje kazni treba da bude prioritet angažovanja odgovarajuæih domaæih i meðunarodnih institucija Usvojena su 4 nacrta zakona čitaj više

 • Sreda, 02.05.2012

  Èelnik Skupštine Krasniqi primio delegaciju Nemaèkog Bundestaga

  Podnoseæi kratak pregled o razvojima na Kosovu, predsednik Krasniqi zadržao se na izazovima kojima se suoèava aktuelno Vlada Kosova, i to: potreba za ekonomski razvoj, smanjivanje nezaposlenosti, vladavina zakona i dr. Napomenuto je i potreba veæeg prisustva nemaèkog biznisa na Kosovu čitaj više

 • Sreda, 02.05.2012

  Potpredsednik Skupštine, Sabri Hamiti, primio je g. Samuel Žbogar

  Neophodna je liberalizacija viza, kako bi se graðani Kosova slobodno kretali u Evropi, izlazeæi iz sadašnje izolacije Nema zakonskog osnova koji dozvoljava da se održavaju srpski izbori na Kosovu čitaj više

 • Sreda, 02.05.2012

  Sa sednice Komisije za budžet i finasnije

  Podržani su godišnji finansijski izveštaji èetiri agencija i dva n/zakona sa amandmanima funkcionalnih komisija čitaj više

 • Sreda, 02.05.2012

  Sa javne rasprave Komisije za ekonomski razvoj....

  Komisija je usvojila Izveštaj Kancelarije Regulatora energije za 2011.godinu čitaj više

 • Sreda, 02.05.2012

  Sa sednice Komisije za nadgledanje javnih finansija

  Razmatran je predlog KGR-a za odlaganje štampanja Godišnjeg izveštaja o performasiji i njegovog objavljivanja na službenoj web-stranici, do dobijanja mišljenja i preporuke spoljnog revizora. čitaj više