Vesti

Ponedeljak, 28.05.2012

 • Sa sednice Predsedništva Skupštine

  Skupština održava redovnu plenarnu sednicu, u èetvrtak, 31 maja 2012. god. Biæe razmatrani, po drugi put, dva nacrta zakona, Razmatra se i Preporuka posebne komisije o izglasavanju liste kandidata za sudije u Ustavnog suda Kosova, kao i Izveštaj o funkcionisanju sistema unutrašnje revizije u javnom sektoru, za 2011 godinu Plenarnu... čitaj više

 • Predsednik Parlamenta Krasniqi, primio je jednu delegaciju Komisije za spoljne poslove Turske

  Izmeðu Turske i Kosova postignuta su 32 sporazuma, što je znak saradnje koja je u porastu Pitanje položaja zajednica na Kosovu je rešeno bazirajuæi se na najviše evropske standarde čitaj više

 • Predsednik Skupštine Krasniæi primio je bivšeg šefa Amerièke kancelarije u Prištini, ambasadora Menzies

  Èelnik Skupštine je govorio o poslednjim razvojima na Kosovu i radu zakonodavstva zemlje Drago mi je da vidim pozitivne promene na Kosovu, rekao je ambasador Menzies čitaj više

 • Sa sednice Komisije za budžet i finansije

  Podržan je zahtev za preispitivanje budžeta Skupštine Kosova za 2012. godinu, dva finansijska izveštaja i jedan Predlog-odluke čitaj više

 • Sa javne debate Komisije za ekonomski razvoj i infrastrukturu

  Razmatrana je Strategija o rudnicima Republike Kosova za period 2012-2015 čitaj više

 • Sednica Komisije za zakonodavstvo

  Razmatran je Izveštaj Centralne izborne komisije za 2011. Diskutovano je o odluci Predsednice Kosova za vraæanje èlana 37. i 38. Kriviènog zakonika Republike Kosova za preispitivanje čitaj više

 • Susret Komisije za ljudska prava, ravnopravnost polova, nestala lica i peticije

  Debatovalo se taèki 38 i 61 Akcionog plana Skupštine Kosova za evropske integracije za 2012. godinu čitaj više

 • Parlamentarna grupa mladih poslanika susrela se sa direktorkom NDI-a

  Ozvanièava se saradnja izmeðu Parlamentarne grupe mladih poslanika i NDI-a čitaj više