Vesti

Sa sednice Zakonodavne komisije

Utorak, 17.04.2007
Parlamentarna komisija za pitanja pravosuða, zakonodavstva i Ustavnog okvira, kojoj je predsedavao Hydajet Hyseni, predsednik komisije, razmotrila je najnovija kretanja u pravosudnom sistemu, a susretu je prisustvovao i ministar pravde Jonuz Salihaj, koji je upoznao članove komisije sa koracima koje je Ministarsvo pravde preduzelo i preduzeće i nadalje radi vladavine zakona, povećanje efikasnosti sudova, poboljšanje uslova zatvorenika tokom izdržavanja kazne, kao i o radu koji se čini na poboljšanju potrebnog zakonodavstva radi funksionisanja pravosudnog sistema na Kosovu.

Predsednik Komisije, Hyseni, otvorajući susret, naglasio je da je zemlji potreban savremen i funksionalan pravosudni sistem, zasnovan na podeli i balansiranju vlasti. On je rekao da se Komisija, kojom rukovidi, angažuje za depolitizaciju sudstva i preimenovanje sudskog i tužilačkog kadra, dodavši da nam je potreban zajednički rad, kako nam se ne bi ponovili atavizmi političkih suðenja na Kosovu. On je meðutim ukazao da nisu dovoljno uzete u obzir primedbe komisije nakon obilaska sudova na Kosovu.

Ministar pravde, Jonuz Salihaj, nakon što je potsetio na nove nadležnosti koje je preuzelo Ministarsvo kojom rukovodi, govorio je o njenom strukturisanju, kao i funksionalizaciji i efikasnosti sudova na Kosovu. On je tom prilikom spomenuo činjenicu da se i pored toga sve više povećava broj neokončanih predmeta po sudovima, i konstatovao da nisu dovoljni samo 421 sudija i tužilac u sudovima Kosova. Salihaj je bio mišljenja da je potrebna duboka reforma pravosudnog sistema, povećanje profesionalne odgovornosti, kao i eliminisanje onih sudija i tužilaca koji su došli u sukob sa zakonom i moralom.

Salihaj je to spomenuo zavidne rezultate u kazneno-popravnom sistemu Kosova i angažovao se za primenu alternativnih kazni.

Govoreći o koracima koje preduzima njegovo ministarstvo na izradi potrebnog zakonodavstva za pravosudni sistem, on je spomenuo Nacrt zakona o sudovima, Nacrt zakona o tužilaštvu, Nacrt zakona o parničnim, vanparničnim i izvršnim procedurama koji će se ubrzo proslediti Skupštini na usvajanje, kao i donošenje Nacrta zakona o noteriji, koji je prošao kroz prvo razmatranje. Ovi zakoni će u mnogome olakšati rad sudova, rekao je ministar pravde.

Èlanovi Komisije su ocenili rad Ministarstva i obavezali su se da će pomoći na vladavini zakona na Kosovu i stvaranju savremenog pravosudnog sistema. Predsednik Komisije Hydajet Hyseni je, meðutim, na kraju susreta zatražio oslobaðanje svih nevino osuðenih lica, uključujući i lidera pokreta Vetendosje, Albina Kurtija.