Vesti

Sa sednice Komisije za prava i interese zajednica i povratak

Utorak, 17.04.2012
Na današnjoj sednici Komisije za prava i interese zajednica i povratak, kojim je presedavao g. Goran Marinkoviæ, predsednik Komisije, razmatrana su ukupno devet Nacrta zakona, i to razmatranje Nacrta zakona br. 04/L-62 o Selu Velika Hoèa, sa Izveštajem funksionalne Komisije za Poljuprivredu, Šumarstvo, Ruralni razvoj, sredinu i Prostorno planiranje, sa amandmanima, razmatranje Nacrta zakona br. 04/L-66 za Istorijski Centar Prizren, sa Izveštajem funksionalne Komisije za Poljuprivredu, Šumarstvo, Ruralni razvoj, sredinu i Prostorno planiranje sa amandmanima, razmatranje Nacrta zakona br. 04/L-60 o otpadu, sa Izveštajem funkionalne Komisije za poljoprivredu Šumarstvo, Ruralni razvoj, sredinu i Prostorno planiranje, sa amandmanima, razmatranje Nacrta zakona br. 04/L-108 o izmeni i dopuni Zakona br. 03/L-146 o porezu na dodatnu vrednost, sa Izveštajem funkionalne Komisije za Budžet i Financije, sa amandmanima, razmatranje Nacrta zakona br. 04/L-106 o pozorištima, sa Izveštajem funkionalne Komisije za obrazovanje, kulturu,omladinu, sport, javnu upravu, lokalnu samoupravu i medije, sa amandmanima, razmatranje Nacrta zakona br. 04/L-96 o izmeni i dopuni Zakona br.03/L-15 o šemi socijalne pomoæi na Kosovu, sa Izveštajem funkionalne Komisije za zdravstvo, rad, i socijalno stranje, sa amandmanima, razmatranje Nacrta zakona br. 04/L-82 o Kriviènom Zakoniku, sa Izveštajem funksionalne Komisije za zakonodavstvo, sa amandmanima, razmatranje Nacrta zakona br. 04/L-77 o obligacionim odnosima, sa Izveštajem funksionalne Komisije za zakonodavstvo, sa amandmanima kao i razmatranje Nacrta zakona br. 04/L-111 o izmeni i dopuni zakona br.03/L-087 o javnim preduzeèima, sa Izveštajem funkionalne Komisije za ekonomski razvoj,infrastrikturu, trgovinu i industriju,sa . sa amandmanima.

Posle sveobuhvatne rasprave èlanovi Odbora su podržali dalje procesiranje devet Nacrta zakona (radi usvajanja) u Skupštini Republike Kosova.