Vesti

GŽP primila je èlana Borda direktora NDI-a, Howard Dean

Petak, 01.06.2012
Grupa žena poslanica Skupštine Kosova imala je danas susret sa bivšim kandidatom za predsednika SAD, aktuelno èlan Borda direktora NDI-a, g. Howard Dean.

Predsednica GŽP-a, g.-ða Teuta Sahatqija informisala je guvernera o radu poslanica u Skupštini Kosova i angažovanju žene u politici. Žene na položajima odluèivanja, ne samo da su primer da ohrabruju žene da preuzimaju više uloge u rukovoðenju i politici, nego su i primer kako se politika bavi pitanjima od životnog interesa za graðane. „Mi u Skupštini Kosova smo izradile mnogo instrumenata, kao što je: Zakon o ravnopravnosti polova, Zakon o izborima, a veæinu zakona tretiramo iz perspektive polova. Mi, takoðe, odvijamo korisne aktivnosti u interesu žene, dece i graðana uopšte i aktuelno smo u razvijanju jednog projekta za nabavku mobilnog mamografa. Nastojimo da naša zemlja zauzima zasluženo mesto u meðunarodnim organizacijama i institucijama. U tome nam je još uvek potrebna i snažna podrška naših prijatelja, a posebno SAD-a", naglasila je g.-ða Sahatqija.

g. Howard Dean se izrazio impresioniranim ulogom žena politièarski Kosova i posebno poslanica, odnosno GŽP-a. „Vi ste primer za model, buduæi da u vašoj grupi ukljuèujete žene svih stranaka i svih nacionalnosti". On je èestitao poslanicama na njihovoj ulozi u izgradnji i razvoju demokratije. Za nas u SAD vaš rad nam je poznat, rekao je Dean. Vi treba da nastavite da poveæavate vašu ulogu u politikama države. Kosovo je uèinilo napretka u demokratiji, posebno ukljuèivanjem žene u institucije, ali treba još više uèiniti. Ovde veliku ulogu imate i vi poslanice. Vi treba da pomognete integracione procese Kosova, da dižete glas protiv pojava koja ošteæuju buduænost Kosova, posebno protiv korupcije i dr.

Flora Brovina je rekla da poslanice èine ono što je moguæe da bi poveæale ulogu žene, podržavajuæi ih kako bi zauzimale i znaèajne društvene položaje. U tom smislu i muškarci sve više podržavaju zahteve i inicijative ove grupe. Danas, rekla je Brovina, od 5 kandidata za Ustavni sud, glasove poslanika je dobila samo jedna gospoða.

Suzan Novobrdali, koja predvodi Parlamentarnu komisiju za ljudska prava, ravnopravnost polova, nestala lica i peticije je govorila o angažovanjima ove komisije, dok je Alma Lama izrazila priznanje za doprinos NDI-a na Kosovu. Susretu je prisustvovala i direktorka NDI-a na Kosovu, g.-ða Laura Nikolls, kao i menadžer Aferdita Syla.