Vesti

Sa sednice Komisije za nadgledanje javnih finansija

Četvrtak, 09.11.2017
Na sednici Komisije za nadgledanje javnih finansija , kojoj je predsedava predsednik Driton Selmanaj, razmatran je godišnji izveštaj funkcionisanja sistema unutrašnje kontrole javnih finansija u javnom sektoru Kosova za 2016 godinu.

Na početku, izveštaj je prezentovan od direktora Centralne jedinice harmonizacije za unutrašnju reviziju Ministarstva za finansije, Kosum Aliu, dok na postavljena pitanja od članova Komisije odgovarao je i zamenik ministra Ministarstva za finansije Fatmir Gashi.

U toku sastanka izražena je zabrinutost članova Komisije u vezi ovog izveštaja. S posebnim akcentom, šira debata sa predstavnicima MF-e odvijena je oko nezavisnosti unutrašnjih revizora, pitanje polaganja računa budžetskih organizacija i nesprovođenja preporuka Generalnog sekretara od budžetskih organizacija. Takođe, pomenuto je i ne pravilno menadžiranje javnih finansija od strane ovih organizacija, dok su u nastavku zahtevana mnoga objašnjenja oko settifikovanja revizora i upitnika o samoocenjivanju.

Komisija je diskutovala i o pronalaženju mehanizama za sprovođenje preporuka revizora.

 

Nakon diskusije Komisija je preporučila preduzimanje mera u vezi formulara samoocenjivanja za institucije koje nisu ispunile svoje zakonske obaveze, kao i povećanje kapaciteta i održavanje obuka za unutrašnje revizore od strane Centralne jedinice za harmonizaciju. Takođe, preporučeno je da se prati sprovođenje preporuka i da Centralna jedinica harmonizacije izveštava o kvalitetu samoocenjivanja i preciziraju informaciju.

Ovom prilikom izveštaj sa preporukama Komisije je usvojen za procesiranje plenarnoj sednici.

Komisija je takođe podržala i plan rada Komisije za 2017 godinu.