Vesti

Sa sednice Komisije za zakonodavstvo…

Utorak, 16.01.2018
Komisija za zakonodavstvo, mandat, imunitet, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije , kojoj je predsedavala predsednica Komisije Albulena Haxhiu, usvojila je danas godišnji izveštaj rada Komisije za 2017 godinu, dok nakon razmatranja N/zakona br. 06/L-004 o izmeni i dopuni Zakona br. 03/L-094 o predsedniku Republike Kosova, i nakon šire diskusije većinom glasova isti je podržan od Komisije.

U nastavku Komisija je razmatrala izveštaj sa amandmanima funkcionalne komisije na N/zakona br. 06/L-019 o standardizaciji. Ovaj izveštaj je podržan od strane Komisije sa izmenom koja se odnosi na amandman 19.
Komisija je jednoglasno odlučila da član Komisije Sami Kurteshi bude član Komisije e za nadoknadu žrtava zločina.
U vezi određivanja javne rasprave o N/zakona br. 05/L-145 o izmenama i dopunama Zakona br. 2004/26 o nasleđu na Kosovu., N/zakona br. 06/L-010 o beležništvu i N/zakona o izmenama i dopunama Zakona br. 03/L-007 o van parničnom postupku, Komisija se složila da se javna rasprava održi 24 januara.

Na samom kraju, Komisija je diskutovala u vezi Poslovnika Skupštine. Objašnjenja u vezi nacrta ovog Poslovnika dao je predsedavajući radne grupe Hajdar Beqaj. On je zahtevao od predstavnika Komisije da se prethodno konsultuju sa svojim parlamentarnim grupama (16-25 januar) i da adresiraju Komisiji svoje stavove u vezi ovog nacrta.

 

Nga mbledhja e Komisionit për Legjislacion…