Vesti

Sa sednice Komisije za prava i interese zajednica i povratak

Sreda, 07.02.2018
Komisija za prava i interese zajednica i povratak, na današnjoj sednici, koju je predsedavao Igor Simić, predsednik, razmatrala je sledeća tri nacrta zakona: Nacrt zakona o kritičnoj infrastrukturi, sa izveštajem i amandmanima Funkcionalne komisije za unutrašnje poslove ...; Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona br. 04/L-072 o kontroli i nadzoru državne granice, izmenjenog i dopunjenog Zakonom br. 04/L-214, sa izveštajem i amandmanima Funkcionalne komisije za unutrašnje poslove ...; kao i Nacrt zakona o trgovačkim društvima sa izveštajem i amandmanima Funkcionalne komisije za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu, industriju i razvoj sela.

Komisija je nakon rasprave podržala dalje procesiranje ovih n/z za usvajanje na Skupštinu.

Nga mbledhja e Komisionit për të Drejtat, Interesat e Komuniteteve dhe për Kthim