Vesti

Okrugli sto o sprovodjenju preporuka institucije Narodnog advokata od strane centralnih i lokalnih institucija, za 2016 godinu

Ponedeljak, 26.02.2018
Tokom 2016 godine u centralnim i lokalnim institucijama samo 49% Preporuka je realizovano koje je institucija Narodnog advokata donela. Ovom konstatacijom je započela današnji Okrugli sto o sprovodjenju preporuka institucije Narodnog advokata od strane centralnih i lokalnih institucija, za 2016 godinu koju je organizovao Komisija za ljudska prava, polnu ravnopravnost, nestala lica i peticije, a kojim je predsedavala gospodja Duda Balje, predsednica ove Komisije.

Na ovom Okruglom stolu pored članova gore pomenute Komisije, prisustvovali su i Narodni advokat Kosova g. Hilmi Jašari, Direktor Kancelarije za dobro upravljanje, ljudska prava, jednake mogučnosti, i polnu ravnopravnost pri Kabinetu predsednika Vlade Kosova, g. Habit Hajredini, predstavnici OSCE-a, institucije Sudstva Kosova, ministrastva, obrazovanja, nauke i tehnologije, ministrastva zdravlja, agencije za polnu ravnopravnos pri Vladi Kosova, kao i predtavnici skupštine opštine Prištine i nekoliko predstavnika NVO koji se bave pitanjima ljudskih prava i polne ravnopravnosti.

Na pomenutom Okruglom stolu, govoreći o sprovodjenju preporuka institucije Narodnog advokata od strane centralnih i lokalnih institucija, za 2016 godinu, došlo se do zaključka da niti centralne niti lokalne institucije ne sprovode u potpunosti Preporuke koja za razna pitanja donosi institucija Narodnog advokata Kosova. Ujedno centralne i lokalne institucije takodje ne obaveštavaju instituciju Narodnog advokata a i druge merodavne institucije dali su primili i do kraja sproveli Preporuke Narodnog advokata Kosova. Tako da preilazi da se ove Preporuke koja donese institucija Narodnog advokata Kosova ili se uopšte ne spovode ili se sporovode u neadekvatnoj razini.

Na kraju ovog Okruglog stola došlo se do zaključka da treba Preporuke institucije Narodnog advokata Kosova da se kako od centralnih tako i lokalnih institucija u potpunosti sprovede a da ujedno treba spovesti i neki posebni mehanizam nebi li se monitorisao i vrednovao učinak sprovodjenja ovih Preporuka koji se donosti od strane institucije Narodnog advokata Kosova.

 

Tryeza e rrumbullakët për zbatimin e rekomandimeve të institucionit të Avokatit të Popullit nga institucionet qendrore dhe lokale, për vitin 2016