Vesti

Sa sednice Komisije za nadgledanje javnih financija

Sreda, 28.02.2018
Na sednici Komisije za nadgledanje javnih financija, kojoj je predsedavao predsednik Driton Selmanaj, razmatrani su i podržani amandmani na Nacrt zakona o unutrašnjoj kontroli javnih financija br. 06/L-021 i isti su prosleđeni dalje. Komisija, takođe je usvojila i preporuke na izveštaj o reviziji GFP i UBKSK za godinu, završno sa 31 decembar 2016.

Međutim, zbog ne prisustva ministra za zdravstvo, Uran Ismaili, razmatran je izveštaj o reviziji GFP Ministarstva zdravstva za godinu, za završno 31 decembar 2016 i Izveštaj o performansi efikasnosti i efektivnosti implementacije integrisanog informativnog sistema zdravstva, odloženi su za jednu od narednih sednica.

Nakon upućivanja kritika zbog odsustva ministra na ovom sastanku, članovi Komisije su se saglasili da u vezi razmatranja ovih izveštaja bude pozvan ponovo ministar Ismaili.

Nga mbledhja e Komisionit për Mbikëqyrje të Financave Publike